Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij, op grond van artikel 3, lid 2 van het Besluit geluidproduktie sportmotoren, ontheffing hebben verleend van de verbodsbepaling in artikel 2, onder b van voornoemd besluit. De ontheffing is verleend aan de heer R. Hendrikx ten behoeve van het houden van een motorsportevenement op zaterdag 12 en zondag 13 september 2015 ter plaatse
de Weijerbeemd ongenummerd, gemeente Helmond.

Het verzoek om ontheffing ex artikel 3, lid 2 van het Besluit geluidproduktie sportmotoren is op 20 augustus 2015 door ons ontvangen. Het verzoek, de ontheffing en de bijbehorende stukken zijn vanaf 28 augustus 2015 tot en met 9 oktober 2015 op werkdagen tijdens kantooruren op te vragen
bij de behandelend ambtenaar mevrouw S.F. Gulickx van de Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant, telefoon (088) 369 0658.

Bezwaren
Tot en met 9 oktober 2015 kunnen belanghebbenden op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht hiertegen schriftelijk bezwaren indienen. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden gezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch. Het bezwaarschrift moet, op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
a. de naam en adres van de indiener
b. de dagtekening
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is
d. de gronden van het bezwaar
Indien u gebruik maakt van de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen, kunt u op grond van artikel 8:81 Awb een voorlopige voorziening vragen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, zulks vereist. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.


Eindhoven, augustus 2015.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Helmond