Besluit
Wij besluiten als volgt:
- Wij verlenen de aangevraagde gedoogbeschikking voor het, vooruitlopend op het verlenen en in werking treden van het besluit naar aanleiding van de aanvragen van 24 juli 2017 (Wet natuurbescherming) en 3 november 2017 (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht), binnen de inrichting, gelegen aan de Schuttersweg 12 te Haps reeds aanvangen met de in deze vergunningen aangevraagde activiteiten;
- De gedoogbeschikking geldt tot het moment dat beide nieuw aangevraagde en te verlenen vergunningen op grond van de Wet natuurbescherming en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking treden, doch vervalt uiterlijk zes maanden na dagtekening.

Ten slotte wijzen wij op het navolgende:
1. Wij behouden ons nadrukkelijk het recht voor om deze gedoogbeschikking in te trekken in het geval dat:
- er ernstige en gegronde klachten over de activiteiten zijn;
- er anderszins zich nieuwe feiten of omstandigheden voordoen die een geheel ander licht op deze zaak werpen en ons uit een oogpunt van bescherming van het belang van het milieu aanleiding geven om handhavend op te treden.
2. Eventuele financiƫle gevolgen van intrekking van deze beschikking zijn voor rekening en risico van de aanvrager.

Bezwaar
Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij: Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch. Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden.

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde 'voorlopige voorziening' te vragen bij: Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om de bezwaren te behandelen en daarop een besluit te nemen. Voorwaarde om een dergelijk voorlopige voorziening te vragen is, dat er sprake is van spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd


's-Hertogenbosch, november 2017.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Cuijk