Het college van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant heeft op 15 mei 2012 besloten vergunning te verlenen ingevolge artikel 3 Drank-en Horecawet (hierna: Dhw) aan het college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur voor het uitoefenen van een horecabedrijf in Zwembad De Banakker, gelegen aan Frederik van Eedenstraat 23-25 te Etten-Leur. Van 30 maart 2012 tot en met 10 mei 2012 heeft de ontwerpbeschikking ter inzage gelegen. Op deze ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen binnengekomen.

Tegen dit besluit kan binnen zes weken na bekendmaking op 16 mei beroep worden ingesteld bij:
Arrondissementsrechtbank 's-Hertogenbosch
Postbus 90125
5200 MA 's-Hertogenbosch

Beroep kan worden ingesteld door:
belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerp-beschikking;
belanghebbenden die het oneens zijn met de wijzigingen die in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking zijn aangebracht;
belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerpbeschikking.

Voor informatie over deze ontwerpbeschikking kunt u contact opnemen met mevrouw B. Opsteen, telefoon 073 – 680 8506.


's-Hertogenbosch, 15 mei 2012.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Etten-Leur