Het college van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant heeft op 8 mei 2012 besloten vergunning te verlenen ingevolge artikel 3 Drank-en Horecawet (hierna: Dhw) aan het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven voor een horecabedrijf gelegen aan Klokgebouw 300, 5617 AD Eindhoven. Vanaf 23 maart 2012 tot en met 3 mei 2012 heeft de ontwerpbeschikking ter inzage gelegen. Op deze ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen binnengekomen.

Tegen dit besluit kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden ingesteld bij:
Arrondissementsrechtbank 's-Hertogenbosch
Postbus 90125
5200 MA 's-Hertogenbosch

Beroep kan worden ingesteld door:
belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerp-beschikking;
belanghebbenden die het oneens zijn met de wijzigingen die in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking zijn aangebracht;
belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerpbeschikking.

Voor informatie over deze ontwerpbeschikking kunt u contact opnemen met mevrouw B. Opsteen, telefoon 073 – 680 8506.


's-Hertogenbosch, 8 mei 2012.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • eindhoven