Bij Gedeputeerde Staten van Noord Brabant is op 8 maart 2012 door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur een vergunningaanvraag ingediend ingevolge artikel 3 Drank-en Horecawet (hierna: Dhw) voor het uitoefenen van een horecabedrijf in de inrichting gelegen aan Frederik van Eedenstraat 23-25 te Etten-Leur (Zwembad De Banakker).

Gedeputeerde Staten zijn voornemens de gevraagde vergunning ingevolge artikel 3 Dhw ten behoeve van de hiervoor genoemde inrichting te verlenen.

Aanvraag, ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken liggen vanaf 30 maart 2012 tot en met 10 mei 2012 ter inzage in de bibliotheek van het provinciehuis, Brabantlaan 1 te 's Hertogenbosch, op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur.

Ten aanzien van de ontwerpbeschikking kunnen belanghebbenden, gedurende de termijn van terinzagelegging, hun zienswijze naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij Gedeputeerde Staten van Noord Brabant, Brabantlaan 1, 5216 TV 's Hertogenbosch.
Van hetgeen mondeling naar voren is gebracht, wordt een verslag gemaakt.

Voor informatie over deze ontwerpbeschikking kunt u contact opnemen met mevrouw B. Opsteen, telefoon 073 – 680 8506.

Na de terinzagelegging zal de definitieve beschikking worden opgesteld en gedurende zes weken ter inzage worden gelegd, waarbij de rechtsbeschermingsmogelijkheden zijn vermeld. Van deze terinzagelegging zal een openbare kennisgeving plaatsvinden.

Tegen de definitieve beschikking kan straks beroep worden ingesteld door:
- belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerp-beschikking;
- belanghebbenden die het oneens zijn met de wijzigingen die in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking zijn aangebracht;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerpbeschikking.

's-Hertogenbosch, 30 maart 2012


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Etten-Leur