Bij Gedeputeerde Staten van Noord Brabant is op 2 januari 2012 door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven een vergunningaanvraag ingediend ingevolge artikel 3 Drank-en Horecawet (hierna: Dhw) voor de inrichting gelegen aan Klokgebouw 300, 5617 AD Eindhoven.

Gedeputeerde Staten zijn voornemens de gevraagde vergunning ingevolge artikel 3 Dhw voor de inrichting gelegen aan Klokgebouw 300, 5617 AD Eindhoven te verlenen.

Aanvraag, ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken liggen vanaf 23 maart 2012 tot en met 3 mei 2012 ter inzage in de bibliotheek van het provinciehuis, Brabantlaan 1 te 's Hertogenbosch, op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur.

Ten aanzien van de ontwerpbeschikking kunnen belanghebbenden, gedurende de termijn van terinzagelegging, hun zienswijze naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij Gedeputeerde Staten van Noord Brabant, Brabantlaan 1, 5216 TV 's Hertogenbosch.
Van hetgeen mondeling naar voren is gebracht, wordt een verslag gemaakt.

Voor informatie over deze ontwerpbeschikking kunt u contact opnemen met mevrouw B. Opsteen, telefoon 073 – 680 8506.

Na de terinzagelegging zal de definitieve beschikking worden opgesteld en gedurende zes weken ter inzage worden gelegd, waarbij de rechtsbeschermingsmogelijkheden zijn vermeld. Van deze terinzagelegging zal een openbare kennisgeving plaatsvinden.

Tegen de definitieve beschikking kan straks beroep worden ingesteld door:
- belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerp-beschikking;
- belanghebbenden die het oneens zijn met de wijzigingen die in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking zijn aangebracht;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerpbeschikking.

's-Hertogenbosch, 23 maart 2012


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Eindhoven