Bij de Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant is op 23 juli 2020 en 15 april 2021 door Antea Group namens de Provincie Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch een melding ingediend ingevolge van artikel 28, lid 1 Wbb, met het voornemen de bodem te saneren op de locatie Van Voorst tot Voorststraat 45 en omgeving te Vught, NB086501344.

De Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant is door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd voor het afhandelen van deze procedure.

In de ontwerp-beschikking is door Gedeputeerde Staten vastgesteld:

1. Met het saneringsplan wordt, overeenkomstig artikel 39 Wet bodembescherming, ingestemd.
2. Met de sanering moet uiterlijk op 27 juni 2021 worden begonnen.
3. Gebruiksbeperkingen zijn op de locatie van toepassing.
4. Er zijn voorschriften aan de sanering verbonden.

Aanvraag, ontwerp-beschikking en bijbehorende stukken liggen vanaf 03 mei 2021 gedurende zes weken ter inzage in de gemeente Vught en bij Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Wal 28 te Eindhoven.

Ten aanzien van de ontwerp-beschikking kunnen belanghebbenden, gedurende de termijn van ter inzage legging, hun zienswijze naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij: Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Postbus 8035, 5601 KA Eindhoven.

Van hetgeen mondeling naar voren is gebracht, wordt een verslag gemaakt.

Na de ter inzage legging zal de definitieve beschikking worden opgesteld en gedurende zes weken op de hierboven genoemde plaatsen ter inzage worden gelegd, waarbij de rechtsbeschermingsmogelijkheden zijn vermeld. Van deze ter inzage legging zal een openbare kennisgeving plaatsvinden.

Tegen de definitieve beschikking kan straks beroep worden ingesteld door:
- belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerpbeschikking;
- belanghebbenden die het oneens zijn met de wijzigingen die in de beschikking ten opzichte
van de ontwerpbeschikking zijn aangebracht;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren
te hebben gebracht over de ontwerpbeschikking.


Eindhoven, april 2021.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Vught