De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant heeft op 25-03-2021 een melding ontvangen ingevolge artikel 39b Wet bodembescherming met het voornemen de bodem te saneren conform het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) van:

Naam melder: Antea Group
Gemeente melder: Oosterhout
Locatie/adres: Winterdijk 30a
Gemeente: Waalwijk
Locatie_ID:NB086704452

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd voor het afhandelen van deze procedure.

Binnen vijf weken na ontvangst van deze BUS-melding (uiterlijke datum 29-04-2021 ) dient door het bevoegd gezag beoordeeld te worden of een BUS-melding voldoet aan de daarvoor gestelde criteria. Indien deze melding voldoet aan de criteria dan kan de melder na deze termijn van vijf weken de sanering uitvoeren volgens de ingediende BUS-melding.

Naar aanleiding van deze publicatie kunnen derden binnen twee weken na publicatie reacties indienen. Deze reacties kunnen schriftelijk of mondeling naar voren worden gebracht bij onderstaand contact. Van hetgeen mondeling naar voren is gebracht, wordt een verslag gemaakt.

Voor eventuele vragen kunt u rechtstreeks contact opnemen met:

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
de heer R. Inguilan
Telefoon: (013) 206 01 00
E-mail: r.inguilan@owmb.nl

Tilburg, maart 2021.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Waalwijk