Bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is op 29 oktober 2020 door Verzinkerij West-Brabant te Oudenbosch een melding ingediend ingevolge van artikel 28, lid 1 Wbb, met het voornemen de bodem te saneren op de locatie Blauwe Hoefweg 11 te Oudenbosch te Halderberge, NB165500097.

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd voor het afhandelen van deze procedure.

In de ontwerpbeschikking is door Gedeputeerde Staten vastgesteld:

- vaststellen gewijzigde interventiewaardencontouren
- dat wordt ingestemd met het saneringsplan
- er zijn voorschriften aan de sanering verbonden

Aanvraag, ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken liggen vanaf 13 januari 2021 gedurende zes weken ter inzage in bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en bij de gemeente Halderberge.

Ten aanzien van de ontwerpbeschikking kunnen belanghebbenden, gedurende de termijn van ter inzage legging, hun zienswijze naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij: Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, p/a Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, Team Vergunningverlening, Landelijk gebied, Afvalverwerking, Bodem en Water, Postbus 75, 5000 AB Tilburg .

Van hetgeen mondeling naar voren is gebracht, wordt een verslag gemaakt.

Na de ter inzage legging zal de definitieve beschikking worden opgesteld en gedurende zes weken op de hierboven genoemde plaatsen ter inzage worden gelegd, waarbij de rechtsbeschermingsmogelijkheden zijn vermeld. Van deze ter inzage legging zal een openbare kennisgeving plaatsvinden.

Tegen de definitieve beschikking kan straks beroep worden ingesteld door:
- belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerpbeschikking;
- belanghebbenden die het oneens zijn met de wijzigingen die in de beschikking ten opzichte
van de ontwerpbeschikking zijn aangebracht;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren
te hebben gebracht over de ontwerpbeschikking.

Tilburg, januari 2021.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Halderberge