Bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is op 22 mei 2020 door Soilution B.V. te Groenlo een melding ingediend ingevolge van artikel 28, lid 1 Wbb, met het voornemen de bodem te saneren op de locatie Middenweg 3-5 te Moerdijk, NB170904045.

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd voor het afhandelen van deze procedure.

In de beschikking is door Gedeputeerde Staten vastgesteld:
- dat er sprake is van twee gevallen van ernstige bodemverontreiniging
- dat er sprake is van 1 geval spoedeisendheid om het geval van bodemverontreiniging te saneren
- tijdstip waarbinnen dient te worden gesaneerd.
- dat zij voornemens zijn in te stemmen met het gefaseerd saneringsplan
- gebruiksbeperkingen zijn op de locatie van toepassing
- er zijn voorschriften aan de sanering verbonden

De beschikking en bijbehorende stukken liggen vanaf 19 september 2020 gedurende zes weken ter inzage in bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en bij de gemeente Moerdijk.

Ten aanzien van de beschikking kan binnen zes weken na de dag waarop de beschikking bekend is gemaakt beroep worden ingesteld door:
- belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerpbeschikking;
- belanghebbenden die het oneens zijn met de wijzigingen die in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking zijn aangebracht;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerpbeschikking.

Het beroepschrift moet worden gericht en gezonden aan:
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019
2500 EA 's-Gravenhage.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.

Bovenstaand besluit treedt in werking ook al wordt een beroepschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift een zogenaamde 'voorlopige voorziening' te vragen. Deze kunt u richten aan:

Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA 's-Gravenhage.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende een bepaalde periode. Voorwaarde om een voorlopige voorziening aan te vragen is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang.
Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht).


Tilburg, september 2020.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Moerdijk