Op 24 juni 2020 heeft de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant een brief met kenmerk 20009/P18009 ontvangen van BSB Advies B.V. te 's Hertogenbosch. Hierin wordt verzocht om het besluit van 24 februari 2017 met nummer 00.449.623 en zaaknummer 16120238 op naam te stellen van SCP 17 bv. Dit verzoek is mede ondertekend door de gemeente Heusden (huidige beschikkinghouder) en The Lips Compagnie (huidige eigenaar).

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd voor het afhandelen van deze procedure.

In de beschikking is door Gedeputeerde Staten vastgesteld:
Het besluit van 24 februari 2017 met nummer 00.449.623 en zaaknummer 16120238 wordt op naam gesteld van SCP 17 bv te Oisterwijk.

De beschikking en bijbehorende stukken liggen vanaf 14 augustus 2020 gedurende zes weken ter inzage in bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en bij de gemeente Heusden.

Binnen zes weken na de dag waarop de beschikking bekend is gemaakt kunnen belanghebbenden tegen deze beschikking een bezwaarschrift indienen bij:
- Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
- T.a.v. het secretariaat van de hoor- en adviescommissie
- Postbus 90151
- 5200 MC 's-Hertogenbosch

Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden.
Het secretariaat van de hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.

Bovenstaand besluit treedt in werking ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde 'voorlopige voorziening' te vragen. Deze kunt u richten aan:

Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA 's-Gravenhage.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende een bepaalde periode. Voorwaarde om een voorlopige voorziening aan te vragen is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang.
Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht).


Tilburg, augustus 2020.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Heusden