De Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant heeft op 05 november 2019 van Econsultancy B.V. namens Regionaal Bedrijvenpark Laarakker C.V. te 's-Gravenhage een BUS evaluatieverslag ontvangen.

De Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant is door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd voor het afhandelen van deze procedure.

Econsultancy B.V. namens Regionaal Bedrijvenpark Laarakker C.V. verzoekt Gedeputeerde Staten om in te stemmen met het evaluatieverslag van de conform het Besluit Uniforme Saneringen uitgevoerde sanering op de locatie De Bengels Haps te Cuijk, NB168430109.

In de beschikking is door Gedeputeerde Staten het volgende vastgesteld:
Wij stemmen op grond van artikel 14 Besluit uniforme saneringen in met de uitgevoerde sanering.

Binnen zes weken na de dag waarop de beschikking bekend is gemaakt kunnen belanghebbenden tegen deze beschikking een bezwaarschrift indienen bij:
Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
het secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC ?s-Hertogenbosch

Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden.Het secretariaat van de hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.

Bovenstaand besluit treedt in werking ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde 'voorlopige voorziening' te vragen. Deze kunt u richten aan:
Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende een bepaalde periode. Voorwaarde om een voorlopige voorziening aan te vragen is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang. Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht).

Eindhoven, december 2019.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Cuijk