De Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant heeft op 15 augustus 2019 van Gemeente Oss te Òss een saneringsverslag ontvangen.

De Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant is door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd voor het afhandelen van deze procedure.

Gemeente Oss verzoekt Gedeputeerde Staten om in te stemmen met het saneringsverslag van de uitgevoerde sanering op de locatie Sterrebos 21 en omgeving te Oss, NB082800041.

In de beschikking is door Gedeputeerde Staten het volgende vastgesteld:
- 1. Wij stemmen op grond van artikel 39c Wet bodembescherming in met de uitgevoerde sanering.
2. Gebruiksbeperkingen zijn op de locatie van toepassing.


Ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken liggen vanaf 14 november 2019 gedurende zes weken ter inzage bij de gemeente Oss en bij Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Wal 28 te Eindhoven.

Ten aanzien van de ontwerpbeschikking kunnen belanghebbenden, gedurende de termijn van terinzagelegging, hun zienswijze naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij:
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Postbus 8035, 5601 KA Eindhoven

Van hetgeen mondeling naar voren is gebracht, wordt een verslag gemaakt.

Na de terinzagelegging zal de definitieve beschikking worden opgesteld en gedurende zes weken op de hierboven genoemde plaatsen ter inzage worden gelegd, waarbij de rechtsbeschermingsmogelijkheden zijn vermeld. Van deze ter inzage legging zal een openbare kennisgeving plaatsvinden.

Tegen de definitieve beschikking kan straks beroep worden ingesteld door:
- belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerpbeschikking;
- belanghebbenden die het oneens zijn met de wijzigingen die in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking
zijn aangebracht;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht
over de ontwerpbeschikking

Eindhoven, november 2019.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Oss