Bij de Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant is op 13 september 2019 door MSD B.V. te Oss een melding ingediend ingevolge van artikel 28, lid 1 Wbb, met het voornemen de bodem te saneren op de locatie Molenstraat 110 (sloop MPPE) te Oss, NB082830562.

De Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant is door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd voor het afhandelen van deze procedure.

In de beschikking is door Gedeputeerde Staten vastgesteld:
- dat er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging
- dat er geen sprake is van spoedeisendheid om het geval van bodemverontreiniging te saneren
- dat zij voornemens zijn in te stemmen met het deelsaneringsplan
- gebruikbeperkingen zijn op de locatie van toepassing
- tijdstip waarbinnen dient te worden gesaneerd in verband met de tijdsgebonden
betrouwbaarheid van het saneringsplan
- er zijn voorschriften aan de sanering verbonden

De beschikking en bijbehorende stukken liggen vanaf 12 november 2019 gedurende zes weken ter inzage in de gemeente Oss en bij Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Wal 28 te Eindhoven.

Binnen zes weken na de dag waarop de beschikking bekend is gemaakt kunnen belanghebbenden tegen deze beschikking een bezwaarschrift indienen bij:
- Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
- T.a.v. het secretariaat van de hoor- en adviescommissie
- Postbus 90151
- 5200 MC 's-Hertogenbosch

Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden.
Het secretariaat van de hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.

Bovenstaand besluit treedt in werking ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde 'voorlopige voorziening' te vragen. Deze kunt u richten aan:

Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA 's-Gravenhage.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende een bepaalde periode. Voorwaarde om een voorlopige voorziening aan te vragen is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang.
Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht).

Eindhoven, november 2019.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Oss