Op vrijdag 8 mei 2020 hebben Provinciale Staten van Noord-Brabant het inpassingsplan voor Logistiek Park Moerdijk gewijzigd vastgesteld. Dit besluit volgt na een tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 13 november 2019.

Inpassingsplan
Het inpassingsplan biedt de mogelijkheid tot ontwikkeling van een grootschalig logistiek bedrijventerrein in de gemeente Moerdijk. In totaal biedt het inpassingsplan ruimte aan ongeveer 142 hectare logistieke kavels met bijbehorende (openbare) voorzieningen.
Het inpassingsplan is eerder, op vrijdag 15 juli 2016, vastgesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant. Naar aanleiding van ingestelde beroepen heeft de Afdeling bestuursrechtspraak op 13 november 2019 een tussenuitspraak gedaan over het inpassingsplan. Met die tussenuitspraak hebben Provinciale Staten de opdracht gekregen om binnen 26 weken een geconstateerd gebrek in de passende beoordeling te herstellen.
Met het besluit van 8 mei 2020 hebben Provinciale Staten voldaan aan de opdracht van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Overeenkomstig die opdracht is het gebrek in de passende beoordeling hersteld, een addendum op de passende beoordeling toegevoegd aan de onderbouwing van het inpassingsplan, en zijn planregels toegevoegd. Voor het overige is het inpassingsplan ongewijzigd.

Beroep
Het gewijzigde vastgestelde inpassingsplan ligt vanaf donderdag 14 mei 2020 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in het provinciehuis, Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch. Het gewijzigd vastgestelde inpassingsplan kan ook digitaal worden ingezien:

op de provinciale website via
http://www.brabant.nl/ipLogistiekParkMoerdijk

en op de landelijke website via
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.9930.PIPLogistiekpark-va03

Gedurende genoemde termijn kan door een belanghebbende tegen de bij het nieuwe vaststellingsbesluit aangebrachte wijzigingen beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Degenen die reeds eerder beroep hebben ingesteld tegen het inpassingsplan hoeven dat niet opnieuw te doen. Deze beroepen worden ? voor zover deze niet reeds niet-ontvankelijk of ongegrond zijn verklaard - geacht mede tegen dit nieuwe besluit te zijn gericht.

Het beroepschrift dient binnen de genoemde termijn van terinzagelegging te worden ingediend bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 AE 's-Gravenhage. Tevens kan dan over het besluit van Provinciale Staten een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in het beroepschrift moet worden aangegeven welke beroepsgronden worden aangevoerd tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

's-Hertogenbosch, mei 2020.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Moerdijk