Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg maakt ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad op 17 december 2018 het bestemmingsplan Bedrijventerrein Vossenberg 2008, 6e herziening (Zeusstraat 3) heeft vastgesteld en dat het plan, met bijbehorend besluit, van maandag 31 december 2018 tot en met maandag 11 februari 2019 ter inzage ligt.

Het identificatienummer van dit plan is NL.IMRO.0855.BSP2018003-c001.

Het plangebied wordt globaal begrensd door de Prometheusstraat in het noorden, de Zeusstraat in het oosten en de Dongenseweg in het zuiden.

Het bestemmingsplan is gericht op het planologisch regelen van de plaatsgebonden risicocontour (PR 10-6) ter plaatse van de Zeusstraat 3 te Tilburg. De nieuwe risicocontour komt te liggen over de percelen sectie F. 5930 (gedeeltelijk), 6803 (gedeeltelijk) en 6785 (gedeeltelijk).

Op de locatie aan de Zeusstraat 3 is Versteijnen Logistics BV voornemens om 1 hal te slopen en 2 hallen hiervoor terug te bouwen. In een van deze hallen worden gevaarlijke stoffen opgeslagen en vinden overslagactiviteiten plaats. In deze hallen wordt gekozen voor een bepaalde blusinstallatie waardoor de risicocontour groter wordt en niet meer gelegen is op het eigen perceel.
Naast het verzoek om herziening bestemmingsplan is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend bij Gedeputeerde Staten (GS) van Noord Brabant als bevoegd gezag voor deze inrichting. Deze aanvraag betreft het oprichten van een opslaghal voor gevaarlijke stoffen en koopmansgoederen voor de inrichting gelegen aan Zeusstraat 3. GS hebben de gemeente verzocht om toepassing van de coördinatieregeling.

Terinzagelegging
Het raadsbesluit en het plan met bijlagen zijn gedurende de genoemde termijn te bekijken en/of te downloaden op http://www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen en http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0855.BSP2018003-c001.

Tevens ligt een papieren versie van de stukken ter inzage in Stadskantoor 6, Spoorlaan 181, in de centrale hal op de begane grond. Openingstijden: maandag, woensdag en vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur en dinsdag en donderdag van 8.00 tot 20.00 uur. Hebt u vragen over het plan, maak dan een afspraak via www.tilburg.nl of bel 14 013.

Gecoördineerde besluitvorming
Vanwege gecoördineerde besluitvorming (art. 3.30 en verder Wro) ligt gedurende de genoemde termijn tevens de door het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant verleende omgevingsvergunning ter inzage. Deze is gedurende de genoemde periode te bekijken en/of te downloaden op
https://www.brabant.nl/loket/vergunningen-meldingen-en-ontheffingen

Beroepsmogelijkheid
Tegen het vastgestelde plan staat, gedurende de termijn van terinzagelegging, rechtstreeks beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen het plan kan worden ingesteld door belanghebbenden, die tijdig hun zienswijze ten aanzien van het desbetreffende ontwerpplan kenbaar hebben gemaakt. U stelt beroep in door binnen de beroepstermijn een gemotiveerd, gedagtekend en ondertekend beroepschrift in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Een vastgesteld plan treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn. Een ingesteld beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde plan niet. Wel is het gedurende de beroepstermijn mogelijk de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak schriftelijk te verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen tegen het vastgestelde plan (adres idem). Indien een dergelijk verzoek is gedaan, wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat op het verzoek is beslist. Tegen de omgevingsvergunning kan door belanghebbenden, die tijdig hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt, gedurende bovengenoemde termijn eveneens beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Tilburg, december 2018.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Tilburg