Provinciale Staten (PS) en Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant maken het volgende bekend. PS hebben op 28 september 2018 het Inpassingsplan Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat West (planidn NL.IMRO.9930.ipgolwest-va02) en Oost (planidn. NL.IMRO.9930.ipgoloost-va02) vastgesteld waarmee de belemmeringenstrook voor de gasleiding van de Gasunie in de plannen is opgenomen.

Periode terinzagelegging
Het aangepaste Inpassingsplan Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat West en Oost en bijbehorende relevante stukken zijn in te zien van 16 oktober 2018 tot en met 19 november op de volgende wijze.

Stukken inzien
De inpassingsplannen digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl , www.brabant.nl/ipGOLoost2 en www.brabant.nl/ipGOLwest2 Alsook digitaal via www.brabant.nl/terinzage.

Op werkdagen kunnen de stukken ook worden ingezien bij de volgende instanties op de daar gebruikelijke openingstijden:
bij de gemeente Heusden, Julianastraat 34 te Vlijmen;
bij de gemeente Waalwijk, Taxandriaweg 6 te Waalwijk;
bij de provincie Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch;

Beroep
Belanghebbenden kunnen beroep instellen. Beroep kan tot en met 19 november 2018 worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep instelt en gemotiveerd worden, ondertekend zijn en voorzien zijn van een datum.

Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet. Indien beroep is ingesteld, kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overlegd. Voor het indienen van een beroepschrift en/of verzoekschrift om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Crisis- en herstelwet
Op deze besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat belanghebbenden in het beroepschrift gemotiveerd moeten aangeven welke beroepsgronden worden aangevoerd. Na afloop van de termijn kunnen geen (aanvullende) beroepsgronden meer worden aangevoerd. Geef in het beroepschrift aan dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Nadere informatie
Voor nadere informatie over de procedure kunt u contact opnemen met mevrouw P.W.A.M. van 't Veer-Damen, tel. 073-680 8474 of mevrouw M.W.T. van Opzeeland, tel. 073-680 8160 van de provincie Noord-Brabant.

's-Hertogenbosch, oktober 2018.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • 's-Hertogenbosch
  • Heusden
  • Waalwijk