Provinciale Staten (PS) en Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant maken het volgende bekend. PS hebben op 28 september 2018 het inpassingsplan N629 Oosterhout-Dongen vastgesteld met planidentificatienummer NL.IMRO.9930.ipN629-va01.

Inpassingsplan N629 Oosterhout-Dongen
De bestaande N629 kent een aantal functies: de weg verbindt (samen met de Westerlaan in Dongen) de gemeenten Dongen en Oosterhout met elkaar, is onderdeel van een regionale verbinding tussen de A27 en Tilburg en ontsluit diverse aanliggende objecten zoals woningen, bedrijven en landbouwpercelen. Mede vanwege deze verschillende vormen van gebruik worden problemen ervaren op het gebied van doorstroming, bereikbaarheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling. Als gevolg van de geplande ontwikkeling van het bedrijventerrein Everdenberg-Oost (een uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein Everdenberg) en nieuwe bedrijvigheid en woningbouw in Dongen zal de problematiek naar verwachting toenemen.
De aanleg van de nieuwe N629 wordt gezien als de oplossing voor deze problematiek. De Provincie Noord-Brabant werkt samen met de gemeenten Dongen en Oosterhout om deze oplossing te realiseren.

Periode terinzagelegging
Het door PS vastgestelde inpassingsplan N629 Oosterhout-Dongen is in te zien met ingang van 11 oktober 2018 tot en met 22 november 2018 op de hierna volgende wijze.

Stukken inzien
Digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.9930.ipN629-va01
Of via www.brabant.nl/ipN629
Op werkdagen kunnen de stukken ook worden ingezien bij de volgende instanties op de daar gebruikelijke openingstijden:
bij het stadhuis van de gemeente Oosterhout, Slotjesveld 1 te Oosterhout;
bij de gemeente Dongen, Hoge Ham 62 te Dongen;
Gemeenschapshuis Oostquartier, Provincialeweg 96 te Oosteind
bij het Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch;

Beroep
Tegen het Inpassingsplan kan binnen de hiervoor genoemde periode beroep worden ingesteld door belanghebbenden die:
een zienswijze naar voren hebben gebracht bij het ontwerp-inpassingsplan;
het oneens zijn met wijzigingen die ten opzichte van de ontwerp-inpassingsplan zijn aangebracht;
redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over het ontwerp-inpassingsplan.
Beroep kan tot en met 22 november 2018 worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep instelt en gemotiveerd worden, ondertekend zijn en voorzien zijn van een datum.

Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet. Indien beroep is ingesteld, kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overlegd. Voor het indienen van een beroepschrift en/of verzoekschrift om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Crisis- en herstelwet
Op deze besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat belanghebbenden in het beroepschrift gemotiveerd moeten aangeven welke beroepsgronden worden aangevoerd. Na afloop van de termijn kunnen geen (aanvullende) beroepsgronden meer worden aangevoerd. Geef in het beroepschrift aan dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Nadere informatie
Voor nadere informatie over de procedure kunt u contact opnemen met de heer J. van Bremen, telefoonnummer 06-27745193 van Provincie Noord-Brabant.


's-Hertogenbosch, oktober 2018.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Dongen
  • Oosterhout