Provinciale Staten (PS) en Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant, de minister van Infrastructuur en Waterstaat, het Dagelijks Bestuur (DB) van waterschap Aa en Maas en het college van Burgemeester en Wethouders (BenW) van gemeente Heusden maken het volgende bekend. PS hebben op 29 juni 2018 het Inpassingsplan Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat West (planidn NL.IMRO.9930.ipgolwest-va01) en Oost (planidn. NL.IMRO.9930.ipgoloost-va01) vastgesteld. GS (Omgevingsdienst Brabant Noord), de minister, het DB en het college van BenW hebben de bijhorende uitvoeringsbesluiten vastgesteld.

Inpassingsplan Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat voor Oost en West
De provincie Noord-Brabant is van plan om met deze integrale gebiedsontwikkeling ambities te realiseren op het gebied van economische vitaliteit, mobiliteit, water, natuur, fiets, erfgoed en leefbaarheid. Om deze ambities goed te borgen zijn twee Provinciale Inpassingsplannen opgesteld, een voor West (tussen Waalwijk en het Ei van Drunen ) en een voor Oost (tussen het Ei van Drunen en 's-Hertogenbosch). Voor de inpassingsplannen is ook een milieueffectrapport (MER) opgesteld. In de inpassingsplannen staat welke maatregelen de provincie wil gaan treffen.

Uitvoeringsbesluiten: vergunningen en besluiten
Om de gebiedsontwikkeling uit te kunnen voeren, is er daarnaast een aantal uitvoeringsbesluiten nodig. Het gaat om de volgende besluiten:

Provincie Noord-Brabant:
vergunning Wet Natuurbescherming, bescherming van Natura 2000 (Omgevingsdienst Brabant Noord)
ontheffing Wet Natuurbescherming, bescherming van planten en dieren (Omgevingsdienst Brabant Noord)

Minister van Infrastructuur en Waterstaat:
ontheffing op grond van de Wegenwet

Waterschap Aa en Maas:
Projectplan ontwatering Moerputten, aanpassing eco-tunnel en tracéwijziging compartimenteringskade (partiële herziening projectplannen HOWABO en Moerputten/Vlijmens Ven)

Gemeente Heusden:
Besluit hogere waarde als bedoeld in de Wet geluidhinder

Procedure
GS bevorderen op grond van de Wet ruimtelijke ordening de coördinatie van de besluiten. Dat betekent dat de bekendmaking van (ontwerp-)besluiten, de gelegenheid tot het naar voren brengen van zienswijzen daarop en het indienen van beroep daartegen, voor de verschillende besluiten gelijktijdig plaatsvindt.

Periode terinzagelegging
Het Inpassingsplan Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat West en Oost, de uitvoeringsbesluiten en bijbehorende relevante stukken zijn in te zien van 7 juli 2018 tot en met 17 augustus op de volgende wijze.

Stukken inzien
De inpassingsplannen digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl , www.brabant.nl/ipGOLwest en www.brabant.nl/ipGOLoost.
De uitvoeringsbesluiten digitaal via www.brabant.nl/terinzage

Op werkdagen kunnen de stukken ook worden ingezien bij de volgende instanties op de daar gebruikelijke openingstijden:
bij de gemeente Heusden, Julianastraat 34 te Vlijmen;
bij de gemeente Waalwijk, Taxandriaweg 6 te Waalwijk;
bij de provincie Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch;

Beroep
Tegen het Inpassingsplan en de uitvoeringsbesluiten kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die:
zienswijzen naar voren hebben gebracht bij het ontwerp-projectplan en de ontwerp-vergunning/ontheffing;
het oneens zijn met wijzigingen die ten opzichte van de ontwerpen zijn aangebracht;
redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerpen.

Beroep kan tot en met 17 augustus 2018 worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep instelt en gemotiveerd worden, ondertekend zijn en voorzien zijn van een datum.

Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet. Indien beroep is ingesteld, kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overlegd. Voor het indienen van een beroepschrift en/of verzoekschrift om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Nadere informatie
Voor nadere informatie over de procedure kunt u contact opnemen met mevrouw P.W.A.M. van 't Veer-Damen, tel. 073-680 8474 van de provincie Noord-Brabant.


's-Hertogenbosch, juli 2018.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • 's-Hertogenbosch
  • Heusden
  • Waalwijk