Met instemming van de Statencommissie 'Ecologie en Ruimte' geven Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant het ontwerp inpassingsplan en het ontwerp exploitatieplan voor Logistiek Park Moerdijk vrij voor het indienen van zienswijzen. De stukken liggen met ingang van donderdag 12 juni tot en met woensdag 23 juli 2014 ter inzage.

Op de procedure voor het inpassingsplan is de provinciale coördinatieregeling van toepassing. Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben hiertoe besloten op 20 september 2013. Van de coördinatie wordt nu gebruik gemaakt door gelijktijdig met het ontwerp inpassingsplan ook het ontwerp besluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai ter inzage te leggen.

Informatiecentrum
Gedurende de zienswijzeperiode is er een informatiecentrum geopend in het kantoor van Havenschap Moerdijk, Plaza 3 te Moerdijk. Op een viertal dagen bent u van harte welkom om hier vrijblijvend in te lopen voor uw vragen over de ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk.
De openingstijdens zijn:
woensdag 25 juni van 15:00 tot 19:00 uur.
donderdag 26 juni van 10:00 tot 13:00 uur.
woensdag 2 juli van 15:00 tot 19:00 uur.
donderdag 3 juli van 10:00 tot 13:00 uur.

Buiten deze tijden kunt u het informatiecentrum ook op afspraak bezoeken. U kunt hiervoor contact opnemen met de provincie Noord-Brabant (de heer F. Veurink, telefoon 073 – 681 2377).

Ontwerp inpassingsplan en milieueffectrapportages
Om de ontwikkeling van een grootschalig logistiek bedrijventerrein in de gemeente Moerdijk mogelijk te maken is een provinciaal inpassingsplan opgesteld. In totaal biedt het inpassingsplan ruimte aan ongeveer 142 hectare logistieke kavels met bijbehorende (openbare) voorzieningen.
Voor het inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk zijn milieueffectrapportages opgesteld. In deze MER-rapportages zijn de gevolgen van het logistieke bedrijventerrein voor het fysieke milieu zichtbaar gemaakt. De MER-rapportages zijn bijlagen bij het inpassingsplan en liggen gelijktijdig met het ontwerp inpassingsplan ter inzage. De commissie voor de milieueffectrapportage zal om advies worden gevraagd over de MER-rapportages. Wij zullen de commissie verzoeken om daar ook de ingediende zienswijzen bij te betrekken.

Uw zienswijze geven op het ontwerp inpassingsplan en de milieueffectrapportages
Iedereen kan zijn of haar zienswijze geven op het ontwerp inpassingsplan en de bijbehorende stukken (inclusief MER). Dat kan met ingang van donderdag 12 juni tot en met woensdag 23 juli 2014 op de volgende manieren:
Bij voorkeur digitaal op de provinciale website http://ruimtelijkeplannen.brabant.nl en direct op http://bit.ly/piplpm
Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan: Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch onder vermelding van 'Zienswijze Logistiek Park Moerdijk'.
U kunt ook mondeling uw zienswijze naar voren brengen (telefoon 073 – 681 2377).
Het is niet nodig om uw zienswijze digitaal én schriftelijk in te dienen.

Ontwerp besluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai
Om Logistiek Park Moerdijk te ontsluiten worden er nieuwe wegen aangelegd en worden bestaande wegen gewijzigd. In verband hiermee moet voor de woningen Lapdijk 22 en Sebastiaanseweg 2a te Moerdijk een hogere grenswaarde worden vastgesteld. De bevoegdheid hiertoe ligt bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk. Er is voor gekozen om de procedure voor de hogere grenswaarden gecoördineerd met het inpassingsplan te doorlopen. Daarom wordt nu ook het ontwerp besluit tot vaststelling van de hogere grenswaarden wegverkeerslawaai ter inzage gelegd.

Uw zienswijze geven op het ontwerp besluit hogere grenswaarden
Iedereen kan zijn of haar zienswijze geven op het ontwerp besluit hogere grenswaarden. Dat kan met ingang van donderdag 12 juni tot en met woensdag 23 juli 2014 op de volgende manieren:
Bij voorkeur digitaal op de provinciale website http://ruimtelijkeplannen.brabant.nl en direct op http://bit.ly/grwlpm
Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan: Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch onder vermelding van 'Zienswijze Logistiek Park Moerdijk'.
U kunt ook mondeling uw zienswijze naar voren brengen (telefoon 073 – 681 2377).
Het is niet nodig om uw zienswijze digitaal én schriftelijk in te dienen.


Ontwerp exploitatieplan
In het exploitatieplan wordt het verhaal van kosten op grondeigenaren binnen Logistiek Park Moerdijk geregeld. Dit is wettelijk verplicht op grond van artikel 6.25 en 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening. Ook zijn er regels gesteld over onder meer het tijdvak van realisatie, de fasering, het uitvoeren van werkzaamheden en de verlening van omgevingsvergunningen. Het ontwerp exploitatieplan ligt gelijktijdig met het ontwerp inpassingsplan ter inzage. Het ontwerp exploitatieplan valt niet onder de provinciale coördinatieregeling.

Uw zienswijze geven op het ontwerp exploitatieplan
Belanghebbenden kunnen hun zienswijze geven op het ontwerp exploitatieplan. Dat kan met ingang van donderdag 12 juni tot en met woensdag 23 juli 2014 op de volgende manieren:
Bij voorkeur digitaal op de provinciale website http://ruimtelijkeplannen.brabant.nl en direct op http://bit.ly/explpm14
Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan: Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch onder vermelding van 'Zienswijze Logistiek Park Moerdijk'.
U kunt ook mondeling uw zienswijze naar voren brengen (telefoon 073 – 681 2377).
Het is niet nodig om uw zienswijze digitaal én schriftelijk in te dienen.


Waar kunt u de stukken inzien ?
Met ingang van donderdag 12 juni tot en met woensdag 23 juli 2014 liggen het ontwerp inpassingsplan (inclusief MER), het ontwerp exploitatieplan en het ontwerp besluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai ter inzage. Dit is tijdens reguliere openingstijden op de volgende locaties:
het dienstenplein van het provinciehuis, Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch;
het gemeentekantoor van de gemeente Moerdijk, Pastoor van Kessellaan 15 te Zevenbergen;
Het kantoor van Havenschap Moerdijk, Plaza 3 te Moerdijk.

Alle stukken zijn ook digitaal beschikbaar via http://ruimtelijkeplannen.brabant.nl. Daarnaast zijn het ontwerp inpassingsplan (inclusief MER) en ontwerp exploitatieplan ook nog in te zien via http://www.ruimtelijkeplannen.nl.

Wat gebeurt er met uw zienswijze?
Na ontvangst van uw zienswijze krijgt u een ontvangstbevestiging. Alle zienswijzen die op tijd zijn ingediend worden beoordeeld en beantwoord in een 'nota van zienswijzen'. Zodra deze nota is vastgesteld ontvangt u daarover bericht. Naar verwachting stellen Provinciale Staten in december 2014 het definitieve inpassingsplan en het definitieve exploitatieplan voor Logistiek Park Moerdijk vast. De vaststelling van het definitieve besluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai door de gemeente Moerdijk is dan ook gepland.

Crisis- en herstelwet
Op het inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk is de Crisis- en herstelwet van toepassing. De consequenties hiervan zijn uitgelegd in paragraaf 6.2 van de toelichting bij het inpassingsplan.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de provincie Noord-Brabant (de heer F. Veurink, telefoon 073 – 681 2377)


Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
's-Hertogenbosch, juni 2014.


's-Hertogenbosch, juni 2014.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Moerdijk