Op 25 januari 2013 hebben Provinciale Staten het inpassingsplan 150 kV-verbinding Dinteloord-Roosendaal vastgesteld. Het inpassingsplan biedt de mogelijkheid om een ondergrondse 150 kV hoogspanningsverbinding aan te leggen van het Agro en Food Cluster in Dinteloord naar Roosendaal.

Terinzagelegging
Het vastgestelde inpassingsplan ligt met ingang van 1 februari tot en met 14 maart 2013 ter inzage op de volgende locaties:
het infocentrum van het Dienstenplein van het provinciehuis, Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch;
de gemeentekantoren van de gemeenten Steenbergen en Roosendaal.

Het inpassingsplan en de bijbehorende stukken zijn te raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via de provinciale website www.brabant.nl/afc.

Mogelijkheden voor beroep
Gedurende de termijn dat de stukken ter inzage liggen kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld tegen het besluit van Provinciale Staten van 25 januari 2013.

Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van beroep.

Beroepsprocedure
Het inpassingsplan treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, dan treedt het inpassingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening moet apart worden ingediend, naast het instellen van beroep. Zowel voor het instellen van beroep als het verzoeken om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Crisis- en herstelwet
Op het besluit van Provinciale Staten van 25 januari 2013 tot vaststelling van het inpassingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Inlichtingen
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de provincie Noord-Brabant
(de heer F. Veurink, telefoonnummer 073 – 681 2377).

's-Hertogenbosch, 31 januari


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Steenbergen
  • Roosendaal