Op 27 augustus 2012 heeft het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant het wijzigingsplan Windpark Zuid-Dintel vastgesteld en vrijgegeven voor beroep. Het wijzigingsplan ligt van maandag 3 september tot en met maandag 15 oktober 2012 ter inzage. Binnen deze termijn kan door belanghebbenden beroep aangetekend worden tegen het wijzigingsplan.

Waarom een wijzigingsplan Windpark Zuid-Dintel
Eerder, op 9 juni 2010, is door Provinciale Staten het inpassingsplan Agro&Food Cluster West-Brabant vastgesteld. In dit inpassingsplan zijn windturbines niet rechtstreeks toegestaan. Wel is een bevoegdheid opgenomen om het plan te wijzigen, zodat er wel windturbines geplaatst kunnen worden. Met het wijzigingsplan Windpark Zuid-Dintel hebben Gedeputeerde Staten gebruik gemaakt van deze wijzigingsbevoegdheid.

Inhoud van het wijzigingsplan
Het wijzigingsplan heeft betrekking op twee initiatieven voor de realisatie van 7 windturbines langs de Dintel, nabij Dinteloord. De windturbines liggen aan de zuidzijde van de Dintel, van het terrein van de Suiker Unie tot de A29.Op de locatie van de windturbines is in het wijzigingsplan de aanduiding 'windturbinepark' opgenomen.

Anterieure overeenkomst
Met de twee initiatiefnemers is een anterieure overeenkomst gesloten om gemaakte afspraken vast te leggen. Het gaat hier om financiële afspraken en de verplichting tot sloop van de windturbines na gebruik. Een zakelijke samenvatting van de overeenkomst is als bijlage 5 toegevoegd aan de toelichting bij het wijzigingsplan. Met het ter inzage leggen van het wijzigingsplan is voldaan aan artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening dat verplicht tot het ter inzage leggen van de zakelijke samenvatting.

Milieueffectrapportage
Voor het wijzigingsplan is een milieueffectrapportage (MER) opgesteld om de gevolgen van de windturbines voor het fysieke milieu zichtbaar te maken en te betrekken bij de besluitvorming. In het kader van de m.e.r.-procedure is de Commissie voor de Milieueffectrapportage om advies gevraagd. De commissie heeft een positief advies uitgebracht over het MER.

Zienswijzen en wijzigingen
Van donderdag 9 februari tot en met woensdag 21 maart 2012 hebben het ontwerp wijzigingsplan Windpark Zuid-Dintel en het bijbehorende MER ter inzage gelegen. Er zijn elf zienswijzen ontvangen. De zienswijzen zijn samengevat en voorzien van een reactie in een Nota van zienswijzen. Deze nota is als bijlage 7 toegevoegd aan de toelichting bij het wijzigingsplan. Naar aanleiding van de zienswijzen is het wijzigingsplan op onderdelen aangepast. Ook zijn ambtshalve aanpassingen doorgevoerd. De aanpassingen zijn omschreven in de Nota van zienswijzen.

Ter inzage legging
Het vastgestelde wijzigingsplan en de bijbehorende milieueffectrapportage liggen van maandag 3 september tot en met maandag 15 oktober 2012 ter inzage op de volgende locaties:
het Dienstenplein van het provinciehuis, Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch;
de gemeentekantoren van de gemeenten Moerdijk, Steenbergen en Halderberge.

Het vastgestelde wijzigingsplan en de milieueffectrapportage zijn te raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via de provinciale website www.brabant.nl/afc .

Mogelijkheden voor beroep
Gedurende de termijn dat de stukken ter inzage liggen kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van 27 augustus 2012.

Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van beroep.

Beroepsprocedure
Het wijzigingsplan Windpark Zuid-Dintel treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, dan treedt het wijzigingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening moet apart worden ingediend, naast het instellen van beroep. Zowel voor het instellen van beroep als het verzoeken om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Crisis en herstelwet
Op het besluit van Gedeputeerde Staten van 27 augustus 2012 tot vaststelling van het wijzigingsplan Windpark Zuid-Dintel is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent, kort weergegeven, het volgende voor de beroepsprocedure:
niet tot de centrale overheid behorende rechtspersonen, ingesteld krachtens publiekrecht, en bestuursorganen kunnen niet meer in alle gevallen beroep of hoger beroep instellen (artikel 1.4);
in bepaalde gevallen kan een besluit door de bestuursrechter in stand worden gelaten ondanks schending van een rechtsregel of -beginsel (artikel 1.5);
beroepen en hoger beroepen worden versneld behandeld en de bestuursrechter doet binnen zesentwintig weken na afloop van de beroepstermijn uitspraak (artikel 1.6);
het buiten de beroepstermijn aanvoeren van beroepsgronden is niet toegestaan (artikel 1.6a);
een besluit wordt niet vernietigd vanwege schending van een rechtsregel of -beginsel indien die regel of dat beginsel kennelijk niet strekt tot bescherming van de belangen van degene die daarop een beroep heeft gedaan (artikel 1.9).

Inlichtingen
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de provincie Noord-Brabant
(de heer F. Veurink, telefoonnummer 073 – 681 2377).

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
's-Hertogenbosch, augustus 2012.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Steenbergen
  • Moerdijk