In de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)werken 20 partijen samen om de projecten rond de A59 efficiënt en met een minimum van overlast te ontwikkelen en uiteindelijk te realiseren. Zij vormen samen de adviesgroep. De provincie is de gebiedsregisseur voor GOL. Dit doet zij in samenwerking met de gemeenten Heusden, Waalwijk, 's-Hertogenbosch en het Waterschap Aa en Maas.

Op 29 juni 2018 zijn de inpassingsplannen van de Oostelijke Langstraat vastgesteld door Provinciale Staten. Gecoördineerd met dit besluit is ook het besluit tot verlening van de vergunning in het kader van de Wet Natuurbescherming ter inzage gelegd. Voor beide besluiten loopt de beroepsprocedure bij de Raad van State. Deze heeft een zitting voor de GOL lange tijd aangehouden in verband met onduidelijkheid over het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Inmiddels is duidelijk, als gevolg van een uitspraak van de Raad van State d.d. 29 mei 2019 over het PAS, dat het systeem van het PAS niet in stand is gebleven. Daarom dient te worden aangetoond dat de GOL niet leidt tot significant negatieve effecten op een Natura 2000-gebied en dienen de provinciale inpassingsplannen hierop te worden aangepast.

Gewijzigde vaststelling inpassingsplan Oostelijke Langstraat
Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben op 3 juli 2020 het inpassingsplan Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat Oost, digitaal vervat in NL.IMRO.9930.ipgoloost-va03 (hierna PIP Oost) en het provinciaal inpassingsplan Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat West, digitaal vervat in NL.IMRO.9930.ipgolwest-va03(hierna PIP West), gewijzigd vastgesteld en vrijgegeven voor tervisielegging.

Gewijzigd zijn:
Lid 26.2 Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat West / Lid 25.2 Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat Oost
Regels externe saldering ex artikel 6 lid 3 van richtlijn 92/43 (Habitatrichtlijn)
Lid 21.2 Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat West / Lid 20.2 Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat Oost
Regels beperking stikstofdepositie tijdens de aanleg- en bouwfase (realisatiefase) Lid 25.2 Afwijking

Coördinatiebesluit
Provinciale Staten hebben op 15 juli 2016 besloten om op de realisering van gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat de provinciale coördinatieregeling, bedoeld in artikel 3.33, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren. Dit houdt in dat het inpassingsplan en de voor de uitvoering van het inpassingsplan vereiste uitvoeringsbesluiten gecoördineerd worden voorbereid en bekend gemaakt.

Terinzagelegging
Het vastgestelde gewijzigde inpassingsplan met bijbehorende stukken zijn in te zien met ingang van 20 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020 via
Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat Oost, via www.brabant.nl/ipGOLoost
Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat West, via www.brabant.nl/ipGOLwest
Op werkdagen kunnen de stukken ook worden ingezien bij:
Gemeentehuis van Heusden, Julianastraat 34 te Vlijmen
Gemeentehuis van Waalwijk, Taxandriaweg 6 te Waalwijk
Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch

Op welke wijze kunt u beroep instellen en verzoek om voorlopige voorziening
Indienen?
Gedurende de inzagetermijn (met ingang van 20 juli tot en met 31 augustus 2020) kan een belanghebbende die het niet eens is met de op 3 juli vastgestelde wijzigingen daartegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Degenen die reeds eerder beroep hebben ingesteld tegen het inpassingsplan hoeven dat niet opnieuw te doen. Deze beroepen worden ? voor zover deze niet reeds niet-ontvankelijk of ongegrond zijn verklaard - geacht mede tegen dit nieuwe besluit te zijn gericht.
Uw schriftelijk beroep stuurt u naar de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 200019, 2500 EA 's-Gravenhage. Verzocht wordt in het beroepschrift te vermelden tegen welk plan/besluit het beroep is gericht. Binnen de beroepstermijn kan een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingediend.
Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Meer informatie over het instellen van beroep, het indienen van een verzoek om voorlopige voorzieningen en het te betalen griffierecht treft u aan op www.raadvanstate.nl.

Crisis- en herstelwet
Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in het beroepschrift moet worden aangegeven welke beroepsgronden worden aangevoerd tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend.

Meer informatie
Voor meer informatie over het inpassingsplan kunt u contact opnemen met het projectteam GOL via info@oostelijkelangstraat.nl of via 06-18303369.

's-Hertogenbosch, juli 2020.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • 's-Hertogenbosch
  • Heusden
  • Waalwijk