Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Bro en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht (Awb), geven Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant kennis van de voorbereiding van een Provinciaal inpassingsplan (PIP), dat tot doel heeft om enkele percelen in het gebied Strijper Aa (Heeze-Leende en Cranendonck) te bestemmen tot natuur als gevolg van de maatregelen die genomen worden in het kader van het programma aanpak stikstof (PAS). Overeenkomstig artikel 1.3.1 lid 2 Bro wordt gemeld dat omtrent dit voornemen op dit moment geen stukken ter inzage liggen.
Er bestaat daarom nu nog geen mogelijkheid reacties omtrent dit voornemen naar voren te brengen. Een ontwerp inpassingsplan wordt naar verwachting binnenkort ter inzage gelegd. Gedurende die termijn kunnen zienswijzen/reacties worden ingediend. De exacte terinzagelegging van het ontwerp wordt vooraf aangekondigd in het plaatselijk blad, de Staatscourant en op onze website (www.brabant.nl).
Er wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over het voornemen.

Voor meer informatie over deze kennisgeving kunt u contact opnemen met de heer H. van Hout, ruimtelijke eenheid, 073-681 2720.

's-Hertogenbosch, mei 2019.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Cranendonck
  • Heeze-Leende