De aanvraag betreft de activiteiten milieu (revisie), bouwen en het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het verhogen van de mestverwerkingscapaciteit bij een bestaand loonwerk-en akkerbouwbedrijf met vergistingsinstallatie. De inrichting is gelegen aan de Hertog Janstraat 53 te Lith

In het kader van de coördinatie hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant een beschikking in het kader van de Waterwet ontvangen.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en Waterschap Aa en Maas maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de aanvraag gedeeltelijk verlenen en voor de Waterwet de vergunning volledig verlenen.

De aanvragen, beschikkingen en de bijbehorende stukken zijn vanaf 8 december 2017 tot en met 18 januari 2018 in te zien bij de gemeente Oss. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken kunt inzien verwijzen wij u naar de website van de gemeente. Ook is het mogelijk de stukken in te zien bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN). U kunt zich daarvoor wenden tot de heer M. Pijnenburg . (Telefoonnummer (0485) 338331.

Het besluit is digitaal op te vragen via het e-mailadres: info@odbn.nl of terug te vinden op de website van de Provincie Noord-Brabant www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen. De kennisgeving is te vinden op www.brabant.nl/loket/bekendmakingen.

Tegen de beschikking kan tot en met 18 januari 2018 beroep worden ingesteld door de belanghebbenden die:
- Zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerpbeschikking(en);
- Het oneens zijn met wijzigingen die in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking zijn aangebracht;
- Redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerpbeschikking.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, postbus 70584, 5201 CZ 's-Hertogenbosch.
Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:
a. naam en adres van de indiener;
b. een dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
d. de gronden van het beroep.
Indien spoed dit vereist, kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, postbus 70584, 5201 CZ 's-Hertogenbosch.

Een verleende vergunning treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan treedt de vergunning niet in werking voordat op dat verzoek door de voorzieningenrechter is beslist.

Aan deze procedure is het kenmerk Z/010815 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.'s-Hertogenbosch, december 2017.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Oss