Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een besluit te nemen op een aanvraag voor een vergunning.

De aanvraag betreft de activiteiten milieu (revisie), bouwen en het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het verhogen van de mestverwerkingscapaciteit bij een bestaand loonwerk-en akkerbouwbedrijf met vergistingsinstallatie. De inrichting is gelegen aan de Hertog Janstraat 53 te Lith

In het kader van de coördinatie hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant een ontwerpbeschikking in het kader van de Waterwet ontvangen.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en Waterschap Aa en Maas maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de aanvraag gedeeltelijk te verlenen en voor de Waterwet de vergunning voor de aanvraag te verlenen.

De aanvragen, ontwerpbeschikkingen en de bijbehorende stukken zijn vanaf 12 oktober 2017 tot en met 22 november 2017 in te zien bij de gemeente Oss. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken kunt inzien verwijzen wij u naar de website van de gemeente. Ook is het mogelijk de stukken in te zien bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN). U kunt zich daarvoor wenden tot de heer M. Pijnenburg . (Telefoonnummer (0485) 338331.

Het besluit is digitaal op te vragen via het e-mailadres: info@odbn.nl of terug te vinden op de website van de Provincie Noord-Brabant www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen. De kennisgeving is te vinden op www.brabant.nl/loket/bekendmakingen.

Een ieder kan tot en met 22 november 2017 ten aanzien van de ontwerpbeschikkingen schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen.

Zienswijzen kunt u richten tot Omgevingsdienst Brabant Noord, postbus 88, 5430 AB Cuijk. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen de periode van ter inzage legging de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na de begindatum van de ter inzage legging bij de Omgevingsdienst Brabant Noord te worden ingediend.

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Aan deze procedure is het kenmerk Z/010815 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

's-Hertogenbosch, oktober 2017.


's-Hertogenbosch, oktober 2017.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Oss