Waarom een Notitie Reikwijdte en Detailniveau?

Op 20 december 2016 heeft varkenshouderij Pluk middels een rapportage medegedeeld dat zij voornemens is een varkenshouderij uit te breiden ten behoeve van de inrichting aan Donkenweg 2 te Nuland.

Omdat het hier gaat om het realiseren van een bestaande varkenshouderij met meer dan 3.000 vleesvarkensplaatsen, is het opstellen van een milieu-effectrapport (MER) verplicht voordat er een besluit wordt genomen op aanvraag voor het veranderen en in werking hebben volgens artikel 2.1, lid 1 onder e, sub 2 en 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De MER is bedoeld om de gevolgen van de voorgenomen activiteit en voor het fysieke milieu zichtbaar te maken.
Het indienen van het voornemen is de eerste stap in de MER-procedure. In het voornemen geeft de initiatiefnemer in grote lijnen aan wat zijn voornemens zijn. Naar aanleiding van het voornemen, de ingekomen reacties en adviezen zullen wij een advies opstellen die door de initiatiefnemer bij het opstellen van de MER in acht moet worden genomen.

Waar kunt u de Notitie Reikwijdte en Detailniveau inzien?

Op 1 maart 2017 heeft het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant de NotitieReikwijdte en Detailniveau (NRD) voor Donkenweg 2 te Nuland vrijgegeven voor inspraak. Gedurende de inspraakperiode van 2 maart 2017 t/m 12 april 2017 ligt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau tijdens reguliere openingstijden voor een ieder ter inzage op de volgende locaties:

Omgevingsdienst Brabant Noord, Victorialaan 1 b-g te 's-Hertogenbosch;
Gemeente 's-Hertogenbosch, Wolvenhoek 1 te 's-Hertogenbosch.

Hoe kunt u uw reactie geven?
U kunt uw reactie schriftelijk geven door deze te sturen naar Omgevingsdienst Brabant Noord, Postbus 88, 5430 AB Cuijk onder vermelding van: Notitie Reikwijdte en Detailniveau Donkenweg 2 te Nuland.

Wij verzoeken u om in uw reactie duidelijk aan te geven over welk hoofdstuk, welke paragraaf of welke bijlage uw opmerking gaat. Het is niet nodig uw reactie op meerdere wijzen in te dienen, enkel digitaal of schriftelijk is voldoende.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Alle zienswijzen worden voorzien van een antwoord en opgenomen in een Advies op de NRD. Daarin staat hoe de zienswijzen worden meegenomen in het uit te werken MER. U krijgt daarna uiteraard nog de gelegenheid om op het MER te reageren. Wij verzoeken de commissie om daar ook de ingediende zienswijzen bij te betrekken.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw E. Reintjes, telefoonnummer (0485) 729161.


's-Hertogenbosch, maart 2017.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • 's-Hertogenbosch