Op 26 januari 2016 heeft het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 – 1e herziening vastgesteld en vrijgegeven voor tervisielegging. Gedeputeerde Staten hebben het Provinciaal Inpassingsplan 'Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69' op een aantal punten herzien. Het gaat om het inpassingsplan voor de nieuwe N69 Eindhoven – Belgische grens dat Provinciale Staten op 31 oktober 2014 hebben vastgesteld. Bij de gedetailleerde uitwerking van het ontwerp voor de N69 is gebleken dat enkele aanpassingen noodzakelijk zijn om het werk optimaal uit te kunnen voeren. Hiervoor is een beperkte administratieve herziening van het inpassingplan nodig. De uitgangspunten van het door Provinciale Staten vastgestelde inpassingplan blijven onveranderd.
]
Waar kunt u deze herziening van het Provinciaal Inpassingsplan inzien?
U kunt het plan en alle daarbij behorende stukken vanaf 3 februari t/m 15 maart 2016 raadplegen en downloaden via:
de Brabantse inspraakviewer (http://ruimtelijkeplannen.brabant.nl). De rechtstreekse link naar het plan in deze viewer is: www.brabant.nl/ontwerpherziening1n69.
Op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. De rechtstreekse link is: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.9930.IPGrenscorN69herz1-ON01.
http://www.brabant.nl/loket/ter-inzages.aspx

Ook ligt het ontwerp plan met de daarbij behorende stukken met ingang van 3 februari t/m 15 maart tijdens openingstijden ter inzage bij:
het Brabantloket van het provinciehuis, Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch (werkdagen geopend van 9-17 uur);
de gemeentekantoren van de gemeenten Veldhoven, Valkenswaard en Bergeijk;
het informatiecentrum Grenscorridor N69 aan Braambos 5 in Westerhoven (maandagen en woensdagen geopend van 10-16 uur)

Hoe kunt u uw reactie geven?
U kunt alleen reageren op de voorgestelde wijzigingen.
U kunt eenvoudig en direct reageren via www.brabant.nl/ontwerpherziening1n69
U krijgt na verzending van uw inspraakreactie een pdf toegestuurd voor uw archief met de inhoud van uw reactie. Ook krijgt u automatisch een ontvangstbevestiging. Het is niet nodig ook schriftelijk te reageren.
Als u niet in de gelegenheid bent om digitaal uw reactie in te brengen, dan kan u schriftelijk uw reactie inbrengen. Uw schrijven richt u aan:
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
onder vermelding van: ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 – 1e herziening
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

Wat gebeurt er met uw reactie?
In een Nota van Zienswijzen zijn alle zienswijzen samengevat en voorzien van een reactie. Naar aanleiding hiervan wordt beoordeeld of het plan op onderdelen moet worden aangepast. Alle ingezonden zienswijzen gaan samen met de Nota van Zienswijzen en andere wettelijke adviseurs en de reactie van Gedeputeerde Staten naar Provinciale Staten. Nadat Provinciale Staten het ontwerp van de herziening hebben vastgesteld, is het nog mogelijk om beroep in te stellen op het ontwerp van de herziening bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voordat het plan onherroepelijk wordt.

Crisis- en herstelwet
Op 31 maart 2010 is de Crisis- en herstelwet (CHW) in werking getreden. Deze wet is gericht op de versnelling van projecten in het ruimtelijke domein, om de economische crisis en haar gevolgen te bestrijden en een goed en duurzaam herstel van de economische structuur van Nederland te bevorderen. De wet voorziet in een aangepast procesrecht. De crisis- en herstelwet is van toepassing op het besluit tot vaststelling van dit inpassingsplan (artikel 1.1). Het aangepaste procesrecht houdt – kort weergegeven – het volgende in:
in bepaalde gevallen kan de bestuursrechter een besluit in stand laten ondanks schending van een rechtsregel of -beginsel (artikel 1.5);
beroepen en hoger beroepen worden versneld behandeld en de bestuursrechter doet binnen zesentwintig weken na afloop van de beroepstermijn uitspraak (artikel 1.6);
het buiten de beroepstermijn aanvoeren van beroepsgronden is niet toegestaan (artikel 1.6a);
een besluit wordt niet vernietigd vanwege schending van een rechtsregel of -beginsel indien die regel of dat beginsel kennelijk niet strekt tot bescherming van de belangen van degene die daarop een beroep heeft gedaan (artikel 1.9).

Inlichtingen
Voor meer informatie over het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 – 1e herziening kunt u contact opnemen met het Brabant Loket van de provincie Noord-Brabant via telefoonnummer 073 – 681 28 12. Of breng een bezoek aan het informatiecentrum Grenscorridor N69, Braambos 5 in Westerhoven (maandag en woensdag geopend van 10-16 uur).


's-Hertogenbosch, februari 2016.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Bergeijk
  • Uden
  • Valkenswaard
  • Veldhoven
  • Lommel (B)