Op 24 juni 2013, aangevuld op 8 oktober 2013, heeft Molenakker CV middels een rapportage medegedeeld dat zij voornemens is het bouwblok te wijzigen en het oprichten van een nieuwe vleesvarkensstal bij een bestaande varkenshouderij ten behoeve van de inrichting aan Neerbroek 29 en Molenakker 5 te Boekel.

Omdat het hier gaat om uitbreiding van het bouwblok en het oprichten van een nieuwe vleesvar-kensstal met meer dan 3.000 vleesvarkensplaatsen, is het opstellen van een milieu-effectrapport (MER) verplicht voordat er een besluit wordt genomen op aanvraag voor het veranderen en in werking hebben volgens artikel 2.1, lid 1 onder e, sub 2 en 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De MER is bedoeld om de gevolgen van de voorgenomen activiteit en voor het fysieke milieu zichtbaar te maken.
Het indienen van het voornemen is de eerste stap in de MER-procedure. In het voornemen geeft de initiatiefnemer in grote lijnen aan wat zijn voornemens zijn. Naar aanleiding van het voornemen, de ingekomen reacties en adviezen zullen wij een advies opstellen die door de initiatiefnemer bij het opstellen van de MER in acht moet worden genomen.


's-Hertogenbosch, juni 2015.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Boekel