Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op 25 februari 2015 een vergunning ex artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 hebben verleend en tevens een vergunning ex artikel 16 van de Natuurbeschermingswet 1998 hebben geweigerd (kenmerk: C2136487/2021) aan Nertsenfokkerij De Ruiter BV voor de uitbreiding/wijziging van een nertsenhouderij, voor de locatie Scheiweg 105, 5421 XL te Gemert, in de gemeente Gemert-Bakel. De vergunning ex artikel 19d is verleend voor onbepaalde tijd.

Ten aanzien van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Het definitieve besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

De aanvraag, het definitieve besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 25 februari 2015 tot en met 8 april 2015 6 weken ter inzage bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), Telefoonnummer (0485) 729 189.
Het besluit is digitaal op te vragen via e-mail info@odbn.nl of terug te vinden op de website www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen.

Tegen dit besluit kan na bekendmaking beroep worden ingesteld door:
- belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over het ontwerpbesluit.

Aan deze procedure is een kenmerk gekoppeld. Gelieve bij correspondentie het kenmerk te vermelden.

Het beroepschrift moet worden gericht en gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag.

Het besluit treedt in werking, ook al wordt een beroepschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift een zogenaamde 'voorlopige voorziening' te vragen bij de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State te Den Haag.'s-Hertogenbosch, februari 2015.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Gemert-Bakel