Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken hierbij bekend dat Provinciale Staten van Noord-Brabant het Provinciaal Inpassingsplan 'Grenscorridor N69' op 31 oktober 2014 hebben vastgesteld.
Het Provinciaal Inpassingsplan maakt een nieuw aan te leggen verbindingsweg mogelijk tussen de
bestaande N69 (Luikerweg) en de A67.

Zienswijzen en wijzigingen
Van 19 mei tot en met maandag 30 juni 2014 heeft het ontwerp inpassingsplan en de bijbehorende
milieueffectrapportage ter inzage gelegen. In de nota van zienswijzen zijn de zienswijzen samen-gevat en voorzien van een reactie. Zienswijzen hebben geleid tot een aantal aanscherpingen van het
Voorkeursalternatief die verwerkt zijn in het inpassingsplan:
Fietstunnel N397: er is in voorliggend ontwerp een tunnel voor (schoolgaande) fietsers tussen
Westerhoven en Valkenswaard opgenomen onder de hoofdrijbaan van de N397.
Kruising Nieuwe Verbinding - Mgr Smetsstraat: In het PIP is een tunnel in plaats van een viaduct
opgenomen voor alle verkeer. Fietsers worden aan beide zijden van de hoofdrijbaan via een vrij en
minder diepliggend fietspad door de tunnel geleid.
De landschappelijk inpassing van de weg krijgt in de ontwerpfase extra aandacht.

Waar kunt u de documenten inzien?
Na de vaststelling van het Provinciaal Inpassingsplan ligt het vaststellingsbesluit 'Grenscorridor N69'
met bijbehorende stukken voor iedereen ter inzage vanaf woensdag 12 november 2014 voor een
periode van zes weken, tot en met woensdag 24 december 2014, bij de provincie Noord-Brabant,
Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch (elke werkdag geopend van 9 tot 17 uur) en verder in de gemeen-tehuizen van de gemeenten Eindhoven, Waalre, Valkenswaard, Eersel, Bergeijk, Veldhoven en
Lommel (B).

Het vastgestelde inpassingsplan 'Grenscorridor N69' en de daarbij behorende documenten kunt u
vinden op de websites www.ruimtelijkeplannen.nl en www.brabant.nl/n69.

Beroep
Gedurende de beroepstermijn van zes weken kan tegen het vaststellingsbesluit van Provinciale Staten
van Noord-Brabant schriftelijk beroep worden ingesteld door:
een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpplan naar voren heeft gebracht;
een belanghebbende die kan aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest;
een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van de plannen
zijn aangebracht.

Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam
en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is
gericht en de gronden van beroep. Tegen het milieueffectrapport staat geen zelfstandige beroepsmo-gelijkheid open. Beroepsgronden ten aanzien van het milieueffectrapport kunnen worden ingebracht in het kader van beroep tegen het inpassingsplan.

Voorlopige voorziening
Een ingesteld beroep schorst de werking van het besluit niet op. Als een spoedeisend belang
aanwezig is, kan door de indiener van een beroepschrift een afzonderlijk verzoek om voorlopige
voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State. Ook hiervoor zijn griffierechten verschuldigd.

Inwerkingtreding bestemmingsplan
Het inpassingsplan treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroeps-termijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, dan treedt het besluit niet in werking voordat op dat
verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening moet apart worden ingediend, naast
het instellen van beroep. Zowel voor het instellen van beroep als het verzoeken om een voorlopige
voorziening is griffierecht verschuldigd.

Crisis- en herstelwet
Op 31 maart 2010 is de Crisis- en herstelwet (CHW) in werking getreden. Deze wet is gericht op
de versnelling van projecten in het ruimtelijke domein, om de economische crisis en haar gevolgen te
bestrijden en een goed en duurzaam herstel van de economische structuur van Nederland te bevor -deren. De wet voorziet o.a. in een aangepast procesrecht. De crisis- en herstelwet is van toepassing
op het besluit tot vaststelling van het Provinciaal Inpassingsplan Grenscorridor N69 (artikel 1.1). Het
aangepaste procesrecht houdt – kort weergegeven – het volgende in:
in bepaalde gevallen kan een besluit door de bestuursrechter in stand worden gelaten ondanks
schending van een rechtsregel of –beginsel (artikel 1.5);
beroepen en hoger beroepen worden versneld behandeld en de bestuursrechter doet binnen zesen-twintig weken na afloop van de beroepstermijn uitspraak (artikel 1.6);
het buiten de beroepstermijn aanvoeren van beroepsgronden is niet toegestaan (artikel 1.6a);
een besluit wordt niet vernietigd vanwege schending van een rechtsregel of –beginsel indien die
regel of dat beginsel kennelijk niet strekt tot bescherming van de belangen van degene die daarop
een beroep heeft gedaan (artikel 1.9).

Inlichtingen
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Brabant Loket, telefoon (073) 681 28 12.

's-Hertogenbosch, november 2014's-Hertogenbosch, november 2014.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Bergeijk
  • Eersel
  • Eindhoven
  • Valkenswaard
  • Veldhoven
  • Waalre
  • Lommel (B)