Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant zijn voornemens om in het kader van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften te stellen voor de inrichting Autodemontage en Autobedrijf Vernes VOF, gelegen aan Statendamweg 105 te Oosterhout.

Het voornemen tot het stellen van maatwerkvoorschriften en de bijbehorende stukken zijn op te vragen bij de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant. U kunt daarvoor contact opnemen met H. Lobbezoo, telefoon (013) 206 05 15.

Vanaf het moment van ter inzage legging van de definitieve beschikking zal het besluit en bijbehorende stukken ter inzage liggen bij de gemeente Oosterhout dan wel bijbehorende zijn op te vragen bij de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant en is de beschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'. U kunt daarvoor contact opnemen met H. Lobbezoo, telefoon (013) 206 05 15.
Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken bij de gemeente Oosterhout in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente.

Tegen dit voornemen tot het stellen van maatwerkvoorschriften kan door belanghebbenden tot en met 14 december 2013 een zienswijze worden ingediend. Deze schriftelijke zienswijze moeten worden gericht en te worden toegezonden aan de Directeur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, t.a.v. de heer H. Lobbezoo, Postbus 75, 5000 AB Tilburg.

De zienswijze over dit voornemen moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
a. naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.

In de linkerbovenhoek van de envelop dient het woord “zienswijze” te worden vermeld. De zienswijze kan ook per email worden ingediend op info@omwb.nl.

Aan deze procedure is het kenmerk 13111128 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, november 2013.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Oosterhout