Gedeputeerde Staten van Noord Brabant maken, mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het bestuur van de Veiligheidsregio Midden-West Brabant, bekend dat zij het veiligheidsrapport hebben beoordeeld, dat door Shell Nederland Chemie B.V. te Moerdijk op 2 februari 2011 is ingediend ingevolge het Besluit risico's zware ongevallen 1999.

De bevindingen over het veiligheidsrapport, het veiligheidsrapport zelf en overige stukken liggen vanaf maandag 26 maart 2012 tot en met 23 april 2012 ter inzage in de bibliotheek van het provinciehuis, Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch tijdens kantooruren of na telefonische afspraak met de heer Kuitert, telefoonnummer (073) 680 86 02 van onze directie Ruimtelijke Ontwikkeling en Handhaving.


's-Hertogenbosch, 23 maart 2012


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Moerdijk