Eind 2015 verscheen het bestuurskrachtonderzoek van de gemeente Nuenen c.a.. Daarin werd geconcludeerd dat de bestuurskracht van de gemeente matig is. Belangrijke redenen hiervoor zijn het samenspel tussen college en raad, maar ook de ambtelijke kwetsbaarheid waarbij de kwaliteit van de planning en control onvoldoende was.

In de periode van 6 maanden die voor een Wet arhi geldt zijn diverse gesprekken en aanvullende onderzoeken uitgevoerd. Op grond daarvan hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant eind januari 2018 aangegeven dat zij willen dat de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven fuseren.

Voorstel aan Provinciale Staten

Op 2 oktober hebben Gedeputeerde Staten het voorstel vastgesteld aan Provinciale Staten tot vaststelling van het herindelingsadvies samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven.
Het herindelingsadvies is een actualisering van het herindelingsontwerp van 15 mei 2018. Dit ontwerp is onder meer aangepast op basis van de zienswijzen die op het herindelingsontwerp zijn ingediend. (Er zijn 667 zienswijzen ingediend.)

Het voorstel wordt nu voorgelegd aan Provinciale Staten. Provinciale Staten besluiten hoogst waarschijnlijk in november 2018, en uiterlijk in december 2018. Als Provinciale Staten het herindelingsadvies vaststellen, wordt het toegestuurd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Herindelingsontwerp

Gedeputeerde Staten hebben op 15 mei 2018 het herindelingsontwerp vastgesteld tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven. In het herindelingsontwerp staan de uitgangspunten verwoord voor de nieuwe gemeente op alle belangrijke thema’s zoals wonen, sociaal domein, mobiliteit, cultuur en sport, dorps- en wijkraden etc. Inwoners, bedrijven en instellingen kunnen tot en met 11 juli zienswijzen indienen op het herindelingsontwerp. De gemeenteraden van beide gemeenten kunnen die doen tot en met 29 augustus.

Met 2 inloopavonden kunnen inwoners en belanghebbenden vragen stellen over het herindelingsontwerp, het vervolgproces en de visie op de nieuwe gemeente.

Bekijk het ontwerp

Dien een zienswijze in

Vervolg procedure

Met behulp van zienswijzen stellen Gedeputeerde Staten een herindelingsadvies op. Hier voegen Gedeputeerde Staten een overzicht bij van alle zienswijzen, die voorzien zijn van een reactie. Provinciale Staten stellen het herindelingsadvies dit najaar vast. De provincie stuurt dit advies vervolgens aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De minister van BZK vervat dit in een wetsvoorstel dat voorgelegd wordt aan de Ministerraad, en na advies van de Raad van State wordt ingediend bij de Tweede Kamer.

Contact Veerkrachtig bestuur

Nuenen c.a. - Eindhoven

Zie ook

Documenten en bestanden (42)

Open Links Sluit Links