In natuur- en agrarische gebieden, maar ook in de kom van dorpen en steden, wordt regelmatig afval gedumpt dat bij de productie van synthetische drugs overblijft. Het gaat daarbij om zeer gevaarlijke stoffen die de gezondheid schaden en ons leefmilieu in gevaar kunnen brengen. Dit afval zit vaak in plastic tanks, jerrycans en gascilinders, maar er wordt ook op andere manieren afval gedumpt. Het merendeel van de dumpingen van drugsafval vindt plaats in Zuid-Nederland.

De veroorzaker van een drugsdumping is vaak niet te achterhalen. Hierdoor brengt het opruimen van drugsafval vaak een financiële last mee voor landeigenaren en overheden.

Tegemoetkoming kosten

Het Rijk stelt voor de jaren 2015, 2016 en 2017 ieder jaar landelijk € 1 miljoen beschikbaar in de vorm van een subsidieregeling, om die last te verlichten. Dit is eind 2015 vastgelegd in een convenant met de staatssecretaris van IenM. Het geld wordt verdeeld over de provincies, op basis van het aantal bij de politie gemelde dumpingen. Gemeenten, terreinbeheerders en andere grondeigenaren die kosten hebben gemaakt voor het opruimen van drugsafval, kunnen een subsidieaanvraag indienen. Deze subsidie bedraagt maximaal 50% van de gemaakte opruimkosten.

Let op: voor de kosten die in 2015 en in 2016 zijn gemaakt kunnen er momenteel geen subsidieaanvragen meer worden ingediend. Voor de opruimkosten, die in 2017 worden gemaakt, zal naar verwachting begin 2018 de subsidieregeling door de provincies weer worden opengesteld. Volg de berichtgeving hierover op deze site.