Subsidieregeling sanering varkenshouderij

Dit geldt voor varkenshouderijen in de concentratiegebieden Zuid en Oost (conform de afbakening van de Meststoffenwet) en die geuroverlast veroorzaken op woningen in een straal van 1.000 meter rond de varkenshouderij.

Openstelling regeling

De inschrijving loopt vanaf 25 november 2019 tot 15 januari 2020 via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor alle informatie hierover zie rvo.nl 

Start nu met de voorbereiding

Het beëindigen van uw bedrijf of bedrijfslocatie is een ingrijpende beslissing waarbij tal van factoren een rol spelen. Om uzelf goed voor te bereiden is het belangrijk om in gesprek te gaan met uw gemeente, uw adviseurs of ketenpartners (ondersteuningsnetwerken). De gemeenten zijn in samenwerking met de provincies en ketenpartners verantwoordelijk voor het benaderen, begeleiden en ondersteunen van potentieel stoppende varkenshouders. Het is verstandig om te oriënteren op de provinciale regelingen die kunnen worden ingezet bij een vrijkomende agrarische locatie in combinatie met sloop. U kunt hierbij denken aan regelingen als  Staldering of Stal eraf, zon erop. Op www.sloopschakel.nl en www.asbestschakel.nl vindt u informatie over alles wat er komt kijken bij sloop van lege stallen en de verwijdering van asbestdaken. U kunt hier ook berekenen wat het slopen van uw stal(len) en een nieuw dak kost. Wilt u graag hulp bij de zoektocht naar een passende herbestemming van uw agrarische locatie? Dan kunt u hiervoor ook kennis inschakelen via VABIMPULS.

Subsidie voor beëindiging

Ondernemers met meerdere varkenshouderijlocaties kunnen voor een afzonderlijke locatie subsidie aanvragen. Uitsluitend varkenshouderijen die daadwerkelijk hebben geproduceerd en die in de laatste 5 jaar vóór de sluiting onafgebroken zijn gebruikt, kunnen in aanmerking komen voor een subsidie. Deelname aan deze regeling is vrijwillig.
Om subsidie te ontvangen dient u een aantal stappen te zetten. Deze stappen hangen deels samen met uw bedrijfsvoering: het afvoeren van de varkens, het leeghalen van de mestkelders en het laten doorvoeren van het varkensrecht. De andere stappen hebben te maken met het beëindigen van uw bedrijf: het laten intrekken van de omgevingsvergunning, het in gang zetten van een wijziging van het bestemmingsplan, het zich contractueel verbinden aan het blijvende karakter van de sluiting van de productielocatie en het slopen van de gebouwen op de betreffende locatie.

Geurscore

Aanvragen voor een subsidie zullen gerangschikt worden op de mate van geurbelasting op woningen in een straal van 1.000 meter rond de veehouderijlocatie, uitgedrukt in een zogenaamde geurscore. Daarbij is zoveel mogelijk aangesloten bij de uitgangspunten van de  Wet geurhinder en veehouderij en de Regeling geurhinder en veehouderij. Varkenshouderijlocaties die de hoogste geurscore hebben komen - in geval het beschikbare budget van € 120 miljoen ontoereikend is om alle aanvragen toe te wijzen - als eerste in aanmerking voor een subsidie.

Hoogte subsidie

Wanneer u in aanmerking komt voor een subsidie, ontvangt u een marktconforme vergoeding voor de in te leveren en definitief door te halen varkenseenheden. De hoogte van deze vergoeding wordt enkele dagen voorafgaande aan de openstelling vastgesteld op basis van de dan geldende marktprijs. Zie: rvo.nl/actueel Daarnaast ontvangt u een bijdrage voor het waardeverlies van uw varkensstallen. In bijlage 3 van het document Subisidieregeling sanering varkenshouderij (zie pagina 9) vindt u bedragen per m2 van een varkensverblijf, gerelateerd aan de levensduur van het verblijf. De bijdrage bedraagt 65% van de bedragen uit bijlage 3.

Meer informatie

Voor meer informatie over de achtergronden van de regeling kunt u terecht op rijksoverheid.nl Voor meer informatie over de procedure en aanmelding kunt u terecht bij RVO

Contact

Subsidieregeling sanering varkenshouderij