De transitie naar een zorgvuldige veehouderij vraagt om innovatieve bedrijfsconcepten.
Die bedrijfsconcepten passen niet altijd in de afgesproken kaders van de Verordening ruimte en Brabantse Zorgvuldigheidsscore (BZV), maar hebben wel veel potentie. Om de initiatieven toch een kans te geven, hebben Gedeputeerde Staten in samenspraak met het Brabantberaad het Panel Zorgvuldige Veehouderij ingesteld. Dit Panel van deskundigen geeft op verzoek van gemeenten onafhankelijke adviezen over die kansrijke innovaties in de veehouderij. De adviezen van het panel kunt u downloaden.

3 Situaties

Een advies van het Panel is verplicht bij een uitbreiding van een veehouderij in 3 omschreven situaties:

 1. uitbreiding van een veehouderij waarvoor geen certificaten in de BZV zijn opgenomen
 2. uitbreiding van een veehouderij in geval van innovatief bedrijfsconcept dat onvoldoende presteert op de BZV
 3. uitbreiding van een zorgvuldige veehouderij boven de 1,5 hectare vanwege een innovatief bedrijfsconcept

Het Panel adviseert op basis van de beleidsregel afwegingskader. Zie daarvoor het schema van dit afwegingskader.  

Werkwijze advisering panel aan gemeenten 

 1. Gemeente heeft vooroverleg met een veehouder die wil uitbreiden. Gemeente screent of de uitbreiding aan alle wettelijke eisen voldoet, een vergunbaar initiatief is en voorgelegd kan worden aan het panel.
 2. Gemeente stuurt de vraag om advies naar het Panel. Onderdeel hiervan is een ingevulde BZV, een verslag van de eerste dialoog en een eerste beoordeling van de vergunningaanvraag.
 3. De secretaris van het Panel (panelzv@brabant.nl) fungeert als eerste vraagbaak voor gemeenten.
 4. Het Panel bespreekt de vraag en stelt een advies op. Dit gebeurt aan de hand van een afwegingskader. (verwijzen naar schema)
 5. De Provincie stelt het advies van het Panel beschikbaar aan de gemeente.
 6. Als het advies positief is kan de gemeente de vergunning verlenen wanneer ook aan alle andere wettelijke kaders is voldaan. Bij een negatief advies weigert de gemeente de vergunning.

Samenstelling panel Zorgvuldige veehouderij 

 • voorzitter drs. P.A. van Vugt, oud-gedeputeerde van Noord-Brabant
 • Ir. O. van Eijk, communicatieadviseur bij Imagro
 • Prof. dr. ing. J.W. Erisman, directeur van het Louis Bolk Instituut 
 • Dr. L.J.A. Lipman, senior docent onderzoeker Universiteit Utrecht, divisie Veterinaire Volksgezondheid
 • Drs. C.J. Wijkmans, strategisch adviseur bij GGD Hart van Brabant
 • Ir. M. Steverink, ketenmanager veehouderijketens
 • Dr. ir. J.W.G.M. Swinkels, lector duurzame veehouderijketens HAS

Contact

Panel Zorgvuldige Veehouderij Noord-Brabant

Zie ook