Natuurbeleid Brabant Uitnodigend Groen

De provincie maakt zich, samen met haar partners, sterk voor de bescherming en ontwikkeling van de Brabantse natuur. Zij sluit daarbij zoveel mogelijk aan bij initiatieven van burgers, natuurbeheerders, gemeenten, waterschappen, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Er is ruimte voor durf, experiment en innovatie. Het natuurbeleid zoekt de verbinding met landbouw, milieu, water, welzijn, mobiliteit, zorg en (vrijetijds-)economie.

De provincie staat voor natuur en landschap die bijdraagt aan het welzijn van de inwoners en de ontwikkeling van Brabant als aantrekkelijke kennis- en innovatieregio. De provincie nodigt anderen uit om actief hieraan bij te dragen. Daarom heet het provinciale natuur- en landschapsbeleid 2012-2022 Brabant Uitnodigend Groen (BrUG)

Natuurbescherming

De provincie heeft de wettelijke taak de natuur te beschermen. De basis hiervoor biedt de Natuurbeschermingswet, de Flora- en faunawet en de Boswet. Vanaf 1 januari 2017 zullen deze wetten worden samengevoegd in de Wet natuurbescherming. De provincie neemt maatregelen om de soortenrijkdom te behouden en natuurbeheer te stimuleren. Zo geeft zij uitvoering aan de Wet Natuurbescherming in Brabant en stelt zij beheerplannen vast voor de Natura 2000-gebieden met beheer- en herstelmaatregelen voor de leefomgeving van zeldzame plant- en diersoorten. Ook werkt zij aan het terugdringen van stikstofbelasting via de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en neemt zij maatregelen tegen de achteruitgang van biodiversiteit. De provincie verwelkomt activiteiten in groene gebieden zolang die in verhouding staan tot wat de natuur aan kan.

Natuurontwikkeling

De provincie bouwt aan een sterk Natuurnetwerk Brabant, onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Het is een netwerk van deels bestaande, deels nieuwe gebieden die door ecologische verbindingszones met elkaar worden verbonden. Door natuurgebieden te vergroten en onderling te verbinden krijgen planten en dieren meer ruimte om zich te verplaatsen. Dat is belangrijk voor hun voortbestaan en biedt de beste garanties voor het behoud van de biodiversiteit. Waar gaten in het Natuurnetwerk zitten, nodigt de provincie andere partijen uit om nieuwe natuur aan te leggen. De provincie stelt daarvoor via het Groen Ontwikkelfonds Brabant geld en grond ter beschikking. In sommige gebieden voert de provincie zelf projecten uit die bijdragen aan de ambities voor de Brabantse natuur.

Samenwerking

De provincie wil de natuur verbinden met de Brabantse samenleving en economie. De provincie ondersteunt daarom inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers, gemeenten en waterschappen die een bijdrage leveren aan meer groen in de woon- en werkomgeving. Zoals ondernemers die een combinatie maken tussen economische activiteiten en de aanleg of het beheer van natuur. Bijvoorbeeld met de verkoop van natuurvlees of het opwekken van elektriciteit uit levende planten. Of gemeenten die zich inzetten voor het voortbestaan van bijen, door wegbermen natuurlijker te beheren. Of bewoners die hun wijk vergroenen met een buurttuin of een groen zorginitiatief. De provincie verwelkomt vernieuwende, groene projecten door te verbinden, kennis en ervaringen te delen en, indien mogelijk financieel bij te dragen.

Contact

Natuurbeleid Brabant Uitnodigend Groen