Door turfwinning en ontginning is het gebied veranderd. Het is echter nog steeds uniek, met een rijke variëteit aan planten en dieren. Als Natura 2000-gebied ligt er de opgave om het unieke proces van hoogveenvorming op gang te brengen of continueren en het nog aanwezige hoogveenlandschap te beschermen. Verder is er aandacht voor het behoud van droge heiden en diverse vogelsoorten.

Beperking stikstofdepositie

In het beheerplan worden maatregelen ter beperking van stikstofdepositie beschreven. Deze hangen samen met de uitvoering van het convenant Stikstof en uitvoering van de stikstofverordeningen, uitplaatsing van de twee grootste piekbelasters en de Programma Aanpak Stikstof. Verder wordt een recreatie-zoneringsplan ingesteld om rust te garanderen voor vogels, in het bijzonder de kraanvogels. Ook zijn er nog diverse beheersmaatregelen die voor de verschillende deelgebieden afzonderlijk van belang zijn.

Beheerplan

Uit het beheerplan blijkt dat het gebied en haar omgeving een wederzijdse invloed op elkaar uitoefenen. In het plan is veel aandacht voor activiteiten die invloed hebben op het grond- en oppervlaktewaterregime en activiteiten die leiden tot een verhoging van de depositie van stikstof.

Herstelwerkzaamheden

Kijk voor meer gedetailleerde informatie over herstelwerkzaamheden op:

En blijf op de hoogte van de laatste werkzaamheden via de website van onze partner Waterschap De Dommel.

Contact

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux

Zie ook