Er kan sprake zijn van de volgende situaties:

  1. In de beoogde situatie is geen sprake van stikstofdepositie. U bent niet vergunningplichtig.
  2. De beoogde activiteit is conform een reeds verleende natuurvergunning en kan daarom plaatsvinden zonder verdere toetsing.
  3. In de beoogde situatie is sprake van stikstofdepositie. U bent vergunningplichtig Bij vergunningverlening wordt onder meer getoetst aan de beleidsregel natuurbescherming.

Beleidsregel vergunningen

De nieuwe beleidsregel van de provincie voor het verlenen van vergunningen, die op 15 september 2020 van kracht is, geeft aan hoe de provincie omgaat met in- en extern salderen en verleasen. Dit zijn algemene vergunningsregels die gelden voor alle sectoren.

Vergunningen aanvragen: hoe zit het?

Wilt u een activiteit uitvoeren waarbij stikstof vrijkomt? Met dit stappenplan kunt u vaststellen of u een vergunning nodig heeft volgens de Wet natuurbescherming. Welke instrumenten u kunt inzetten om voor een natuurvergunning in aanmerking te komen leest u hieronder of in dit handige overzicht.

Activiteiten zonder stikstofdepositie (≤ 0,00 mol/ha/j)

U heeft geen natuurvergunning nodig. De berekening maakt u met de AERIUS Calculator.

Intern salderen

Als u uw bedrijf wilt uitbreiden mag de stikstofdepositie niet toenemen. U kunt bijvoorbeeld emissie reducerende technieken installeren die ervoor zorgen dat de uitstoot niet toeneemt. U lost het binnen uw eigen bedrijf op; intern salderen. Meer informatie over intern salderen.

Extern salderen

Als intern salderen geen oplossing is, dan kunt u bijvoorbeeld (een deel van een) bedrijf opkopen van een ondernemer die stopt. U kunt dan 70% van de stikstofemissie van dat bedrijf overnemen. De overige 30% wordt ingetrokken en komt ten gunste van de natuur. U lost het buiten uw eigen bedrijf op: extern salderen. Voor agrarische bedrijven geldt tevens dat de stikstofemissie gecorrigeerd moet worden naar de dan geldende staleisen uit de Interim Omgevingsverordening (IOV). Meer informatie over extern salderen.

Voordat u een aanvraag indient waarbij externe saldering wordt toegepast, dient u van dit voornemen een melding te doen. Melding indienen via het formulier.

Verleasen

Als u tijdelijk stikstofruimte nodig heeft (bijvoorbeeld voor de stikstofuitstoot die veroorzaakt wordt door bouwwerkzaamheden), kunt u ook denken aan verleasen. Dit is een tijdelijke vorm van extern salderen, waarbij een natuurvergunning kan worden afgegeven voor een tijdelijke depositie in een beperkte, vooraf afgebakende periode. Dit is mogelijk als de saldogevende activiteit tijdelijk geheel of gedeeltelijk buiten gebruik wordt gesteld. Net als bij extern salderen wordt 30% van de stikstofemissie ingetrokken ten gunste van de natuur. Echter, bij verleasen kan de saldogever, op het moment dat hij zijn stikstofruimte niet meer verleast, weer 100% zelf gebruiken. Meer informatie over verleasen.

Ecologische beoordeling

Als de stikstofuitstoot van uw project heel laag is of tijdelijk is, dan kan een ecologische onderbouwing uitkomst bieden. Als deze beoordeling aangeeft dat er geen significant effect op beschermde natuurgebieden is, is het mogelijk de activiteit uit te voeren. Als er sprake is van stikstofdepositie op reeds overbelaste natuur zal een ecologische beoordeling in de meeste gevallen niet voldoende zijn omdat significante negatieve effecten niet kunnen worden uitgesloten.

ADC-toets

Als u een project wilt starten waarbij de stikstofuitstoot kan leiden tot negatieve effecten voor Natura 2000-gebieden, dan kunt u een ADC-toets uitvoeren om alsnog een vergunning te krijgen. U moet dan aantonen dat er geen Alternatief is, er voor het project een Dwingende reden is van groot openbaar belang is, en de schade aan de natuur wordt gecompenseerd. Naar huidig inzicht is de ADC-toets alleen bruikbaar voor een beperkt aantal grootschalige publieke projecten. Meer informatie over de ADC-toets.

Heeft u een vraag over vergunningverlening? Bekijk de veelgestelde vragen op www.aanpakstikstofbrabant.nl of stel uw vraag aan het ondersteuningsloket stikstof via die website.

Vergunning aanvragen indienen

U dient uw vergunningaanvraag voor de Wet natuurbescherming in bij de provincie waarbinnen uw activiteit geheel of grotendeels is gelegen. De provincie neemt alle andere Natura 2000-gebieden waar de activiteit een depositie-effect op heeft mee in de besluitvorming, dus ook de gebieden buiten de eigen provinciegrenzen. In Brabant worden vergunningsaanvragen door de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) afgehandeld, waarbij de provincie het bevoegd gezag is. Zie voor meer informatie: Wet natuurbescherming, vergunning gebieden Natura 2000.

Contact

Beleidsregel en vergunning Wet natuurbescherming

Zie ook