De boomteelt in Zundert en tussen Tilburg en ’s-Hertogenbosch is nationaal toonaangevend, 80% van de Nederlandse aardbeienteelt komt uit Noord-Brabant en na Limburg is het de belangrijkste aspergeprovincie. Met de uitvoeringsagenda plantaardig streeft de provincie naar marktleiderschap, kwaliteit, duurzaamheid en innovatie.

Kansen en uitdagingen voor plantaardig

De provincie ziet uitdagingen en kansen voor plantaardige teelten. Denk daarbij aan:

  • het verbeteren van de volksgezondheid door hoogwaardige (plantaardige) voeding
  • het verminderen van het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen
  • het verbeteren van de kwaliteit van de bodem en het grond- en oppervlaktewater
  • de ontwikkeling richting circulaire ketens (onder andere verbinding veehouderij-plantaardig door betere benutting dierlijke mest) en het toenemende gebruik van high tech

Concrete aandachtspunten van het programma

Naast een verkenning naar het bouwplan van de toekomst (welke gewassen telen we in 2030), zet dit programma onder meer in op:

  • ontwikkeling en toepassing van bewerkte dierlijke mest in plantaardige sectoren
  • ondersteuning van de teelt van soja in Brabant vooral voor humane consumptie
  • het ondersteunen van een (Brabants) kennisnetwerk Agroforestry, om kennis te ontwikkelen en te delen (agroforestry is een teeltsysteem waarbij de teelt van houtige, meerjarige gewassen op een perceel wordt gecombineerd met grasland of eenjarige gewassen)

Bekijk ook het hele uitvoeringsprogramma plantaardig 

Rol van de provincie

Door als provincie een agenderende, stimulerende en faciliterende rol aan te nemen dragen wij bij aan de transitie naar duurzame plantaardige productie.

Contact

Uitvoeringsprogramma plantaardig