Op 1 juli 2015 is de PAS in werking getreden. De provincie heeft verantwoordelijkheden bij de realisatie ervan.

Brabant wil een gezonde natuur en een gezonde economie. Maar meer economische ontwikkeling betekent ook meer stikstofuitstoot. Bijvoorbeeld veroorzaakt door landbouwactiviteiten, industrie en verkeer. Dit is slecht voor de natuur. De beschermde Natura 2000-gebieden hebben veel last van stikstof. Deze Natura 2000-gebieden liggen in het Natuur Netwerk Brabant (NNB) 

Waarom de PAS?

Om de natuur te beschermen geldt een vergunningplicht voor activiteiten waarbij stikstof wordt uitgestoten. Bijvoorbeeld bedrijfsuitbreidingen en de aanleg van een nieuwe weg. De vergunningplicht leidt tot schonere productietechnieken waardoor de stikstofuitstoot daalt. De PAS brengt economische ontwikkeling en natuurherstel samen, door enerzijds de natuur te herstellen en anderzijds ruimte voor uitbreiding zorgvuldig te berekenen en te verdelen. Omdat de natuurherstelmaatregelen van de PAS zorgen voor minder stikstof in de natuur en een robuuster natuurnetwerk, ontstaat ontwikkelingsruimte voor nieuwe economische activiteiten.

Vergunning aanvragen

Heeft u een bedrijf in (de buurt van) PAS-gebieden, en wilt u weten of u een vergunning nodig heeft of alleen een melding hoeft te doen? Bekijk dan de interactieve wegwijzer op de landelijke website van de PAS. Vergunningaanvragen voor de PAS worden door de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) afgehandeld, waarbij de provincie het bevoegd gezag is. Zie voor meer informatie: Aanvragen Wet natuurbescherming

Ruimte voor ontwikkeling

Voor ieder natuurgebied is bepaald wat de maximaal acceptabele hoeveelheid stikstofuitstoot is. Op basis daarvan is de depositieruimte bepaald. Dat is alle ruimte die beschikbaar is voor economische ontwikkelingen. Hoe deze ruimte is opgebouwd en welke rol de provincie speelt in de verdeling daarvan leest u op: Verdeling ontwikkelingsruimte

Maatregelen natuurherstel

Met het Rijk is afgesproken dat de herstelwerkzaamheden voor juli 2021 moeten zijn uitgevoerd. Provincie Noord-Brabant werkt, als één van de 15 partners mee aan de ontwikkeling van het PAS-programma. Meer informatie over de PAS vindt u op de landelijke website pas.bij12.nl

Uitvoering herstelmaatregelen

Hoewel de provincie verantwoordelijk is, ligt de uitvoering van de PAS en de natuurherstelmaatregelen bij diverse partijen.

Zie ook