Uitvoeringsprogramma Moerdijk 2015-2017

Het programma is ingedeeld in de onderdelen People, Planet en Profit.

 • Profit:   aandacht voor acquisitie en het opstellen van een zogenaamd 'zonebeheerplan geluid'.
 • People: aandacht voor onder meer goed nabuurschap. 
 • Planet:  aandacht voor de verdere uitvoering van het actieprogramma ‘Samen werken aan veiligheid’.

Duurzaamheid en veiligheid

In de Havenstrategie Moerdijk 2030 (die in juni 2014 is vastgesteld), is vastgelegd dat Port of Moerdijk in 2030 hét knooppunt van duurzame logistiek en procesindustrie in de Vlaams-Nederlandse Delta is.
Port of Moerdijk dient daarbij te excelleren in duurzaamheid en veiligheid. Het principe van de drie P’s, People, Planet en Profit, zijn hierin het uitgangspunt.

Drie fases

De uitvoering van de Havenstrategie kent een veelheid aan opgaven op de drie P’s, waarbinnen vele partijen een rol hebben. Daarom is een systematische aanpak nodig.

Er zijn drie fases gedefinieerd:

 • In fase 1 zijn drie trajecten met voorrang opgepakt:
  •  de aanpak van de leefbaarheid van het dorp Moerdijk (met o.a. de Moerdijkregeling)
  •  de herijking van de governance van het Havenschap
  •  de Europese subsidieaanvraag voor het onderzoek naar de verbetering van het spoor.
 • In de tweede fase hebben de drie kernpartners de eigen uitwerkingsopgaven op een rij gezet. Het Uitvoeringsprogramma is daarvan het resultaat.
 • Met de derde fase wordt nu gestart. De Stuurgroep gaat met andere onmisbare partners die op de verschillende P’s actief zijn in gesprek over de uitwerking van de opgaven op hun terrein om het Uitvoeringsprogramma compleet te maken.

Dynamisch uitvoeringsproces

In het programma wordt richting gegeven aan een breed scala van projecten en activiteiten. Het document is een momentopname, maar de uitvoering zelf is een dynamisch proces. Daarom heeft dit eerste Uitvoeringsprogramma een looptijd tot 2017. In 2017 zal een volgend Uitvoeringsprogramma opgesteld worden, aangepast aan de actualiteit.

Zie ook