1 Statendag 17 januari 2020

2 11:00 UUR - 11:30 UUR TECHNISCHE VRAGENRONDE

Bijlagen

2.1 Statenvoorstel 73/19 Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant

3 11:30 UUR - 12:00 UUR INSPREEKMOMENT

Bijlagen

4 11:30 UUR - 13:00 UUR THEMA NATUUR EN MILIEU

Bijlagen

4.1 Aanpassingen EVZ-beleid

Bijlagen

4.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van de Statenfractie Partij voor de Dieren tot het houden van een themabijeenkomst over `Statenvoorstel 41/19 Aanpassingen in het EVZ-beleid` ten behoeve van de Procedurevergadering 2 december 2019

4.3 Statenvoorstel 41/19 Aanpassingen in het EVZ-beleid

5 10:45 UUR - 11:30 UUR RONDVRAAGMOMENT

6 13:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN

Bijlagen

6.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda

6.2 ACTUALITEIT

Bijlagen

6.2.1 Actuele Motie M1-2020 Provinciale Staten 17 januari 2020 `Niet van het aardgas af`, door Statenfractie van Lokaal Brabant

6.2.2 Actuele Motie M2-2020 Provinciale Staten 17 januari 2020 `Geen Zeeuwse windturbines pal voor de Brabantse Wal!`, door Statenfractie van PVV Noord-Brabant

6.3 BESPREEKSTUKKEN (INCLUSIEF STEMMING)

Bijlagen

6.3.1 Statenvoorstel 61/19 Initiatiefvoorstel van D66 en PvdA over Kinderen & Democratie

Bijlagen

  1. Statenvoorstel 61/19 Initiatiefvoorstel van D66 en PvdA over Kinderen & Democratie 63 KB
  2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 61/19 Initiatiefvoorstel van D66 en PvdA over Kinderen & Democratie 54 KB
  3. Aangepaste bijlage 1 Statenvoorstel 61/19 : Initiatiefvoorstel Kinderen & Democratie, aanpassing in verband met het aangenomen Amendement A1-2020 237 KB
  4. Bijlage 1 Statenvoorstel 61/19 : Initiatiefvoorstel Kinderen & Democratie 779 KB
  5. Bijlage 1 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 61/19 : Begrotingswijziging 39 KB
  6. Wensen en bedenkingen College van Gedeputeerde Staten conform artikel 143A, vierde lid Provinciewet met betrekking tot initiatiefvoorstel D66 en PvdA over Kinderen en Democratie 56 KB
  7. Amendement A1-2020 Provinciale Staten 17 januari 2020 Statenvoorstel 61/19 leeftijd van 15 wijzigen in 18, ingediend door Lokaal Brabant (AANGENOMEN) 97 KB
  8. Motie M3-2020 Provinciale Staten 17 januari 2020 Statenvoorstel 61/19 (voortgezet) speciaal onderwijs en democratie, ingediend door SP en Lokaal Brabant (AANGENOMEN) 78 KB
  9. Vastgesteld besluit 61/19 Initiatiefvoorstel van D66 en PvdA over Kinderen & Democratie 114 KB

6.3.2 Statenvoorstel 69/19 Tweede wijzigingsverordening Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provinciale Staten Noord-Brabant 2018

6.3.3 Statenvoorstel 04/20 Aanwijzing accountant PS

6.4 STEMMING

Bijlagen

6.4.1 Statenvoorstel 75/19 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 17 januari 2020

6.4.2 Statenvoorstel 70/19 Notulen vergadering Provinciale Staten 25 oktober 2019

6.4.3 Statenvoorstel 74/19 Notulen vergadering Provinciale Staten 8 november 2019

7 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 17 januari 2020