1 STATENDAG 23 juni 2017

2 09:00 UUR - 10:00 UUR RONDVRAAGMOMENT

3 09:00 UUR - 09:30 UUR TECHNISCHE VRAGENRONDE

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 29/17 Zienswijze Concept-begroting 2018 Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Moerdijk 58 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 29/17 Zienswijze Concept-begroting 2018 Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Moerdijk 45 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 29/17 : Concept Begroting 2018 BVO GR Havenschap Moerdijk definitief 698 KB
 4. Statenvoorstel 43/17 Deelname in ERTICO-uitnodiging tot het kenbaar maken van wensen en bedenkingen. 62 KB
 5. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 43/17 Deelname in ERTICO-uitnodiging tot het kenbaar maken van wensen en bedenkingen. 46 KB
 6. Begrotingswijziging 37/17 Kader Erfgoed 2016-2020 - begrotingswijziging 123 KB
 7. Ontwerpbesluit Begrotingswijziging 37/17 Kader Erfgoed 2016-2020 - begrotingswijziging 46 KB
 8. Bijlage 1 Begrotingswijziging 37/17 : Financiele wijzigingen begroting 27 KB
 9. Bijlage 2 Begrotingswijziging 37/17 : Inhoudelijke wijzigingen begroting 39 KB
 10. Bijlage 3 Begrotingswijziging 37/17 : IJkpunten 3e tranche investeringsagenda 44 KB

4 10:15 UUR - 11:15 UUR WOORDVOERDERSOVERLEG SAMENLEVING

Bijlagen

4.1 Agenda (incl. stukken) woordvoerdersoverleg Samenleving op statendag 23 juni 2017

5 09:35 UUR - 11:05 UUR THEMA LANDBOUW

Bijlagen

5.1 Versnelling transitie duurzame veehouderij

Bijlagen

 1. Verzoek aan Provinciale Staten door gedeputeerde Van den Hout en gedeputeerde Spierings tot het houden van een Themabijeenkomst over versnelling transitie duurzame veehouderij 138 KB
 2. Advies Procedurevergadering 13 maart 2017 over verzoek houden themabijeenkomst Versnelling transitie duurzame veehouderij 40 KB
 3. Statenvoorstel 41/17 Tweede wijzigingsverordening Verordening natuurbescherming Noord-Brabant - Versnelling transitie veehouderij 87 KB
 4. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 41/17 Tweede wijzigingsverordening Verordening natuurbescherming Noord-Brabant - Versnelling transitie veehouderij 53 KB
 5. Bijlage 1 Statenvoorstel 41/17 : Notitie Versnelling transitie veehouderij. 1,2 MB
 6. Bijlage 2 Statenvoorstel 41/17 : Besluit Gedeputeerde Staten d.d. 13 juni 2017 tot wijziging van bijlage 2, Verordening natuurbescherming Noord-Brabant. 105 KB
 7. Bijlage 3 Statenvoorstel 41/17 : Toelichting op de Tweede wijzigingsverordening Verordening natuurbescherming Noord-Brabant. 66 KB
 8. Statenvoorstel 39/17 Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017, inclusief begrotingswijzigingen 127 KB
 9. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 39/17 Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017, inclusief begrotingswijzigingen 50 KB
 10. Bijlage 1 Statenvoorstel 39/17 : Notitie `Transitie versnelling veehouderij` 1,2 MB
 11. Bijlage 2 Statenvoorstel 39/17 : Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017 12,4 MB
 12. Bijlage 3 Statenvoorstel 39/17 : Nota van Inspraak 484 KB
 13. Bijlage 4 Statenvoorstel 39/17 : Nota van wijzigingen 76 KB
 14. Bijlage 5 Statenvoorstel 39/17 : Geconsolideerde tekst van de Verordening ruimte, zoals die luidt nadat de ‘Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017’ is vastgesteld (wijzigingen zijn met markering aangegeven: geel zijn wijzigingen die ook in ontwerp in procedure zijn gebracht, blauw betreft wijzigingen vanwege de inspraak en ambtshalve wijzigingen) 17,7 MB
 15. Bijlage 6 Statenvoorstel 39/17 : Notitie `IJkpunten derde tranche investeringsstrategie` 40 KB
 16. Statenmededeling Ontwerp BZV versie 2.0 78 KB
 17. Bijlage 1 Statenmededeling Ontwerp BZV versie 2.0 : Ontwerp Wijziging Nadere regels Verordening ruimte –BZV (versie 2.0) met bijbehorende ontwerp BZV 2.0. 29,6 MB
 18. Bijlage 2 Statenmededeling Ontwerp BZV versie 2.0 : Notitie Versnelling Transitie Veehouderij 1,2 MB
 19. Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over versnelling transitie veehouderij 286 KB
 20. Bijlage 1 bij Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over versnelling transitie veehouderij : Rapport - Effect op omvang en structuur van de veehouderij (Connecting Agri & Food) 20,7 MB
 21. Bijlage 2 bij Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over versnelling transitie veehouderij : Rapport - Effecten op natuur en milieu (Pouderoyen Compagnons) 37,1 MB
 22. Bijlage 3 bij Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over versnelling transitie veehouderij : Botsproef (CLM/DLV) 7,3 MB

6 11:30 UUR - 12:30 UUR THEMA BESTUUR EN FINANCIËN

Bijlagen

6.1 Onderzoeksrapport Zuidelijke Rekenkamer verkoopproces Attero

Bijlagen

7 11:10 UUR - 12:10 UUR INSPREKERS

8 13:15 UUR Vergadering Provinciale Staten 23 juni 2017

Bijlagen

8.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda

8.2 ACTUALITEIT

Bijlagen

8.2.1 Vraag Provinciale Staten 23 juni 2017 `Realisatie doelstellingen Wind op Land` ingediend door de VVD

8.3 BESPREEKSTUKKEN

Bijlagen

8.3.1 Begrotingswijziging 20/17 Intensivering Internationalisering en Branding 2017-2019

8.3.2 Statenvoorstel 28/17 Conceptbegroting 2018 Gemeenschappelijke Regeling regiotaxi Brabant Noordoost, zienswijze PS

8.4 STEMMING

Bijlagen

8.4.1 Statenvoorstel 44/17 Lijst Ingekomen Stukken PS vergadering 23 juni 2017

8.4.2 Statenvoorstel 45/17 Notulen vergadering Provinciale Staten 21 april 2017

9 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 23 juni 2017