1 Statendag 7 april 2017

2 09:30 UUR - 10:00 UUR WERKGROEP OMGEVINGSVISIE

3 09:30 UUR - 11:00 UUR THEMA SAMENLEVING

Bijlagen

3.1 Rondetafelgesprek Cultuurgelden

4 10:05 UUR - 12:05 UUR THEMA NATUUR EN MILIEU

Bijlagen

4.1 Wereld van omgevingsdiensten achter de begrotingspost

5 11:05 UUR - 12:05 UUR PLATFORM PLANNING & CONTROL

Bijlagen

5.1 Perspectiefnota 2017

6 (Geen insprekers)

Bijlagen

7 13:20 UUR - 15:05 UUR THEMA BESTUUR EN FINANCIEN

Bijlagen

7.1 Aanbieden rapport Zuidelijke Rekenkamer Investeringsfondsen Noord-Brabant

7.2 Evaluatie fondsen uit eerste en tweede tranche Investeringagenda Essent

Bijlagen

 1. Advies Procedurevergadering 13 maart 2017 over verzoek houden van themabijeenkomst over Evaluatie fondsen uit eerste en tweede tranche Investeringsagenda Essent 39 KB
 2. Bijlage 1 Statenmededeling Evaluatie fondsen uit de eerste en de tweede tranche Investeringsagenda Essent: Evaluatie Brabantse fondsen 2013-2016 116,8 MB
 3. Bijlage 2 Statenmededeling Evaluatie fondsen uit de eerste en de tweede tranche Investeringsagenda Essent: Infographics Brabantse fondsen 2,7 MB
 4. Statenmededeling Evaluatie fondsen uit de eerste en de tweede tranche Investeringsagenda Essent 364 KB
 5. Verzoek aan de Procedurevergadering van de Partij voor de Dieren tot het houden van een themabijeenkomst over Evaluatie fondsen uit de eerste en de tweede tranche Investeringsagenda Essent. 70 KB

8 15:10 UUR - 15:40 UUR TECHNISCHE VRAGENRONDE

Bijlagen

 1. Bijlage 1 Statenvoorstel 21/17: Geconsolideerde tekst van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant, zoals die luidt nadat de Tweede wijzigingsverordening Algemene subsidieverordening Noord-Brabant is vastgesteld (wijzigingen zijn aangegeven) 221 KB
 2. Bijlage 1 Statenvoorstel 22/17 : Aanbiedingsbrief Dagelijks Bestuur ODZOB over de Ontwerpbegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 673 KB
 3. Bijlage 2 Statenvoorstel 21/17: Maatregelen in het kader van doelmatigheid en effectiviteit van het subsidiebeleid 39 KB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 22/17 : De Ontwerpbegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 ODZOB 33,3 MB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 21/17: Advies `Normering topinkomens gesubsidieerde instellingen via de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant` van prof. mr. W. den Ouden. 248 KB
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 21/17: Toelichting behorende bij de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant (na inwerkingtreding van de tweede wijziging) 223 KB
 7. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 03/17 Verordening planschade Noord-Brabant 64 KB
 8. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 21/17 Tweede wijzigingsverordening Algemene subsidieverordening Noord-Brabant 69 KB
 9. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 22/17 Zienswijzen op de ontwerpbegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. 46 KB
 10. Statenvoorstel 03/17 Verordening planschade Noord-Brabant 65 KB
 11. Statenvoorstel 21/17 Tweede wijzigingsverordening Algemene subsidieverordening Noord-Brabant 68 KB
 12. Statenvoorstel 22/17 Zienswijzen op de ontwerpbegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. 80 KB

9 15:10 UUR - 16:45 UUR THEMA LANDBOUW

Bijlagen

9.1 Onderzoek verwachte effecten mogelijke aanpassing Verordening stikstof en invoeren staldering op omvang en structuur veehouderij Noord-Brabant

Bijlagen

 1. Advies Procedurevergadering 13 maart 2017 over verzoek houden themabijeenkomst Versnelling transitie duurzame veehouderij 40 KB
 2. Verzoek aan Provinciale Staten door gedeputeerde Van den Hout en gedeputeerde Spierings tot het houden van een Themabijeenkomst over versnelling transitie duurzame veehouderij 138 KB
 3. Statenmededeling Versnelling transitie naar een duurzame veehouderij 375 KB
 4. Bijlage 1 Statenmededeling Versnelling transitie naar een duurzame veehouderij - Samenvatting verslag Dialoog nieuw Mestbeleid in Noord-Brabant 74 KB
 5. Bijlage 2 Statenmededeling Versnelling transitie naar een duurzame veehouderij - Concept regels Verordening ruimte 2014 naar aanleiding van de dialoog Brabants mestbeleid 71 KB
 6. Bijlage 3 Statenmededeling Versnelling transitie naar een duurzame veehouderij - Tussentijdse evaluatie BZV 16,4 MB
 7. Bijlage 4 Statenmededeling Versnelling transitie naar een duurzame veehouderij - Advies Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij BZV een transitie-instrument? van Brabantadvies 5,8 MB

10 15:45 UUR - 16:45 UUR PLATFORM INTERNATIONALISERING