1 Statendag 10 maart 2017

2 09:45 UUR - 10:45 UUR THEMA LANDBOUW

Bijlagen

2.1 Rapport `Volksgezondheid en veehouderij: alles op een rij`

3 11:00 UUR - 12:15 UUR THEMA LANDBOUW

Bijlagen

3.1 Noodzaak naar voren halen termijn waarop verouderde stallen veehouders aan nieuwe eisen dienen te voldoen.

Bijlagen

 1. Verzoek aan de Procedurevergadering door de Statenfractie van ChristenUnie-SGP tot het houden van een themabijeenkomst over de termijn waarop verouderde stallen van veehouders aan de nieuwe eisen dienen te voldoen d.d. 13-02-2017 76 KB
 2. Advies Procedurevergadering 13-02-2017 over verzoek houden themabijeenkomst over de noodzaak tot het naar voor halen termijn waarop verouderde stallen van veehouders aan de nieuwe eisen dienen te voldoen. 30 KB
 3. Motie M5 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 81/16: Geen verplichte vervroegde aanpassing van stallen ouder dan 15 jaar, ingediend door ChristenUnie-SGP, CDA en Lokaal Brabant (AANGEHOUDEN) 84 KB
 4. Ter informatie aan Provinciale Staten mail van ZLTO met actualisatie zienswijze op aanscherping stalemissie eisen stikstof 1,9 MB

4 12:45 UUR - 13:15 UUR TECHNISCHE VRAGENRONDE

Bijlagen

4.1 Statenvoorstel 11/17 Zienswijze 1e concept Begrotingswijziging 2017 Havenschap Moerdijk

4.2 Statenvoorstel 15/17 Procedure wensen en bedenkingen deelname in Stichting Automotive Campus

5 12:45 UUR - 13:15 UUR INSPREKERS

Bijlagen

5.1 12:45 UUR - 13:05 UUR Drie insprekers over noodzaak tot het naar voren halen van de termijn waarop verouderde stallen van veehouders aan de nieuwe eisen moeten voldoen.

Bijlagen

5.2 13:05 UUR - 13:10 UUR Aanbieden petitie `De Gelderse Brabantagenda' door Pacifistisch-Socialistische Partij '92

Bijlagen

6 13:15 UUR - Vergadering Provinciale Staten 10 maart 2017

Bijlagen

6.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda

6.2 ACTUALITEIT

Bijlagen

6.2.1 Vraag Provinciale Staten 10 maart 2017 `Glastuinbouwproject Deurne`, ingediend door het CDA

6.2.2 Vraag Provinciale Staten 10 maart 2017 `Wietregulering`, ingediend door D66

6.2.3 Interpellatieverzoek Provinciale Staten 10 maart 2017 `natuurontwikkeling op het beoogde tracé van de Noord-Oost-Corridor`, ingediend door de PVV.

6.2.4 Actuele Motie M1 Provinciale Staten 10 maart 2017 `Verzoek toepassing hardheidsclausule PAS Glastuinbouwgebied Deurne`, ingediend door Lokaal Brabant

6.3 BESPREEKSTUKKEN

Bijlagen

6.3.1 Statenvoorstel 07/17 Gedragscode integriteit voorzitter en leden van Gedeputeerde Staten Noord-Brabant 2017

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 07/17 Gedragscode integriteit voorzitter en leden van Gedeputeerde Staten Noord-Brabant 2017 48 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 07/17 Gedragscode integriteit voorzitter en leden van Gedeputeerde Staten Noord-Brabant 2017 88 KB
 3. Amendement A1 Provinciale Staten 10 maart 2017 Statenvoorstel 07/17: Gedragscode integriteit voorzitter en leden van Gedeputeerde Staten, ingediend door PVV Noord-Brabant (INGETROKKEN) 94 KB
 4. Amendement A2 Provinciale Staten 10 maart 2017 Statenvoorstel 07/17: Gedragscode integriteit voorzitter en leden van Gedeputeerde Staten, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 76 KB
 5. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 07/17 Gedragscode integriteit voorzitter en leden van Gedeputeerde Staten Noord-Brabant 2017 88 KB

6.3.2 Statenvoorstel 06/17 Gedragscode integriteit leden Provinciale Staten 2017

6.3.3 Statenvoorstel 05/17 Reactie op toezichtbrief over begroting 2017

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 05/17 Reactie op toezichtbrief over begroting 2017 60 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 05/17 Reactie op toezichtbrief over begroting 2017 49 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 05/17: Toezichtbrief Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over Begroting 2017 PS 2,6 MB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 05/17: conceptbrief aan Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met reactie op toezichtbrief begroting 2017 55 KB
 5. Memorie van Antwoord 05/17 Reactie op toezichtbrief over begroting 2017 48 KB
 6. Bijlage 1 Memorie van Antwoord 05/17 : Concept-reactie op toezichtbrief 2,5 MB
 7. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 05/17 Reactie op toezichtbrief over begroting 2017 48 KB

6.4 STEMMING

Bijlagen

6.4.1 Aangehouden Motie M5 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 81/16: Geen verplichte vervroegde aanpassing van stallen ouder dan 15 jaar, ingediend door ChristenUnie-SGP, CDA en Lokaal Brabant

6.4.2 Statenvoorstel 14/17 Lijst Ingekomen Stukken PS vergadering 10 maart 2017

6.4.3 Statenvoorstel 13/17 Notulen vergadering Provinciale Staten 16 december 2016

6.4.4 Statenvoorstel 16/17 Notulen vergadering Provinciale Staten 20 januari 2017

7 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 10 maart 2017