1 Opening van de schriftelijke agenda Agendavergadering

2 Thema Natuur en Milieu

Bijlagen

2.1 Statenvoorstellen

Bijlagen

2.1.1 Statenvoorstel 25/20 Afgeven verklaring van geen bedenkingen op de WABO-aanvraag onderdeel strijdig gebruik in het kader van het Provinciaal inpassingsplan `Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69`

Bijlagen

  1. Statenvoorstel 25/20 Afgeven verklaring van geen bedenkingen op de WABO-aanvraag onderdeel strijdig gebruik in het kader van het Provinciaal inpassingsplan `Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69` 527 KB
  2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 25/20 Afgeven verklaring van geen bedenkingen op de WABO-aanvraag onderdeel strijdig gebruik in het kader van het Provinciaal inpassingsplan `Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69` 41 KB
  3. Bijlage 1 Statenvoorstel 25/20 : Concept-ontwerpbesluit omgevingsvergunning 1,2 MB
  4. Bijlage 2 Statenvoorstel 25/20 : Concept verklaring van geen bedenkingen 58 KB
  5. Bijlage 3 Statenvoorstel 25/20 : Ruimtelijke onderbouwing aanvraag omgevingsvergunning 2,6 MB
  6. Bijlage 4 Statenvoorstel 25/20 : Kadastrale tekening aanvraag omgevingsvergunning kadastraal 1 MB

2.2 Statenmededelingen

Bijlagen

2.2.1 Statenmededeling Ontwerp inpassingsplan `Ulvenhoutse bos` : Vaststellen en vrijgeven voor zienswijzen

2.2.2 Statenmededeling Ontwerp inpassingsplan `Kempenland-West omgeving De Utrecht` : Vaststellen en vrijgeven voor zienswijzen

2.3 Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

2.3.1 Verzoek aan de Procedurevergadering van de Statenfracties van Lokaal Brabant, SP, CDA, VVD, en Forum voor Democratie om een rondetafelgesprek over Omzetten van weiland naar natuur en mogelijk maken van de realisatie van thans onmogelijke EVZ verbindingen in het plan Oostkamer/Nieuwe Warande in Berkel-Enschot/Tilburg

2.4 Memo's

Bijlagen

3 Thema Energie

Bijlagen

3.1 Statenvoorstellen

Bijlagen

3.2 Statenmededelingen

Bijlagen

3.3 Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

3.4 Memo's

Bijlagen

4 Thema Economie en Internationalisering

Bijlagen

4.1 Statenvoorstellen

Bijlagen

4.1.1 Statenvoorstel 32/20 Het Actieplan Arbeidsmarkt 2020-2023 `Talent voor de kenniseconomie van morgen`

4.2 Statenmededelingen

Bijlagen

4.2.1 Statenmededeling Eerste pakket noodmaatregelen economische impact Corona

4.3 Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

4.4 Memo's

Bijlagen

5 Thema Mobiliteit

Bijlagen

5.1 Statenvoorstellen

Bijlagen

5.2 Statenmededelingen

Bijlagen

5.2.1 Statenmededeling Startdocument Koers Mobiliteit

5.3 Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

5.4 Memo's

Bijlagen

6 Thema Ruimte

Bijlagen

6.1 Statenvoorstellen

Bijlagen

6.1.1 Statenvoorstel 27/20 Gewijzigd vaststellen inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk

6.2 Statenmededelingen

Bijlagen

6.2.1 Statenmededeling Brabantse Agenda Wonen - Voortgangsrapportage 2019/2020

6.2.2 Statenmededeling Actieprogramma Nieuwe Woonvormen en Zelfbouw

6.2.3 Statenmededeling Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)

6.3 Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

6.4 Memo's

Bijlagen

7 Thema Landbouw

Bijlagen

7.1 Statenvoorstellen

Bijlagen

7.2 Statenmededelingen

Bijlagen

7.2.1 Statenmededeling Vaststellen Reikwijdte en Detailniveau planMER mestbewerkingslocaties

7.3 Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

7.4 Memo's

Bijlagen

8 Thema Samenleving

Bijlagen

8.1 Statenvoorstellen

Bijlagen

8.2 Statenmededelingen

Bijlagen

8.2.1 Statenmededeling Eerste resultaten `Beweging Stimuleren` bij NV Monumenten Beheer Brabant

8.3 Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

8.4 Memo's

Bijlagen

9 Thema Bestuur en Financiën

Bijlagen

9.1 Statenvoorstellen

Bijlagen

9.2 Statenmededelingen

Bijlagen

9.2.1 Statenmededeling Coronamaatregelen en communicatie hieromtrent

9.3 Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

9.4 Memo's

Bijlagen

9.4.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerden Van der Maat en Van Gruijthuijsen over themabijeenkomst Datavisie

10 Overzicht Ingekomen stukken en behandeladviezen

Bijlagen

10.1 Ter informatie aan Provinciale Staten van Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant (LIB) activiteitenverslag 2019

10.2 Ter beoordeling aan Provinciale Staten van Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant ODZOB ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024

10.3 Ter informatie aan Provinciale Staten van Zuidelijke Rekenkamer resultaten van het onderzoek Kaders tellen

10.4 Verzoek aan Provinciale Staten door de Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk om overleg over de uitbreidingsdrift van de provincie en gemeenten in het aanleggen van nieuwe bedrijventerreinen specifiek over de situatie in Moerdijk.

10.5 Ter informatie aan Provinciale Staten van Regio West-Brabant RWB brief aan de heer Arbouw met informatie en aandachtspunten inzake economische waarde van West-Brabant ten behoeve van nieuw bestuursakkoord Noord-Brabant

10.6 Verzoek aan Provinciale Staten van Reeshof aan Zet voor Wijkevoort om als provincie de regie te nemen en te voorkomen dat bedrijventerrein Wijkevoort wordt ontwikkeld ten koste van het Brabantse landschap

10.7 Ter informatie aan Provinciale Staten afschrift van brief aan alle Gemeenten in Nederland over Nederlandse (Oorlogs)misdaden tot en met de "Genocide"door de Republiek Indeonesië op (voormalig) Nederlands-Indië (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.8 Ter informatie aan Provinciale Staten van Genneper Hoeve Eindrapport van onderzoek naar stikstof in de kringloop `Drijfmest, Invloeden op emissies en N-benutting op grasland`

10.9 Ter informatie aan Provinciale Staten door de VNO-NCW Brabant Zeeland een publicatie met achtergrondinformatie en aanbevelingen inzake de stikstofcrisis.

10.10 Verzoek aan Provinciale Staten van Platform Waspik om als provincie de regie te nemen en te voorkomen dat de oostzijde van industrie- en bedrijventerrein aan de Kerkvaartse Haven wordt uitgebreid ten koste van het Brabantse landschap (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.11 Verzoek aan Provinciale Staten van De Kunst van Brabant om in de profielschets van de nieuwe Commissaris van de Koning op te nemen `een warm hart voor kunst en cultuur`

10.12 Informatie aan Provinciale Staten van het Algemeen Bestuur VNO-NCW Brabant Zeeland over Impact coronavirus op ondernemers en afgelasting bijeenkomst `Lenteprikkel 2020`.

10.13 Verzoek aan Provinciale Staten door Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland om een overleg over alternatief plan van FMN inzake decentralisatie regionale sprinterdiensten, OV-optimalisatie West Brabant en Zeeland.

10.14 Aansprakelijkstelling van Provinciale Staten door Sumrin Advocaten namens cliënten Kovemi B.V. en Kooien Jonkers Beheer B.V. voor materiële en immateriële schade in verband met vertraging en onduidelijkheid over de rechtmatigheid van de verleende omgevingsvergunningen en de gewijzigde regelgeving

11 Planningen en Overzichten

Bijlagen

11.1 Lange termijnplanning GS

11.2 Doorkijk Statendagen komende 3 maanden, incl. nog te plannen activiteiten

Bijlagen

11.3 Stand van zaken moties en toezeggingen

12 Wat verder ter tafel komt

Bijlagen

13 Behandeladviezen Agendavergadering 30 maart 2020