1 Opening

2 Thema Natuur en Milieu

Bijlagen

2.A Statenvoorstellen

Bijlagen

2.A.1 Statenvoorstel 68/19 Inpassingsplan `Natuurgebied Westelijke Langstraat`.

2.B Statenmededelingen

Bijlagen

2.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

2.C.1 Verzoek aan Procedurevergadering van Gedeputeerde Grashoff om een themabijeenkomst over `Inpassingsplan Natuurgebied Westelijke Langstraat` ten behoeve van de Procedurevergadering 3 februari 2020

2.D Memo's

Bijlagen

2.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Grashoff over vergunning Wet natuurbescherming (Wnb) voor de Amercentrale

2.D.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Grashoff over brief aan de Tweede Kamer van Minister Schouten, verslag en afspraken met Landbouwcollectief en reacties van IPO

2.D.3 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Grashoff over toezegging PS-vergadering 13 december 2019 betreffende vraag van heer Stoop over PIP Oude Strijper Aa

2.D.4 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Grashoff over Motie `Geen bomenkap voor schraalgronden`(M148a-2019)

2.D.5 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Grashoff over `Uitspraak rechtbank Den Haag provisionele vordering ingesteld tegen de Interim omgevingsverordening (aanpassen stalsystemen)`

3 Thema Energie

Bijlagen

3.A Statenvoorstellen

Bijlagen

3.B Statenmededelingen

Bijlagen

3.B.1 Statenmededeling Voortgang Regionale Energiestrategieën (RES)

3.B.2 Statenmededeling Warmtetransitie in de gebouwde omgeving

3.B.3 Statenmededeling Onderzoek naar innovatieve energiebronnen

3.B.4 Statenmededeling Proceswijziging Agenda Circulair Brabant 2020-2030

3.B.5 Statenmededeling Ontwerp verduurzaming statenzaal en E-catcher

3.B.6 Statenmededeling Resultaten studie naar Verduurzaming Brabantse industrie

3.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

3.C.1 Verzoek aan de Procedurevergadering van gedeputeerde Spierings om een themabijeenkomst over `Concept-Regionale Energie Strategieën (RES'en) van de 4 Brabantse RES-regio's` ten behoeve van de Procedurevergadering 3 februari 2020

3.D Memo's

Bijlagen

4 Thema Economie en Internationalisering

Bijlagen

4.A Statenvoorstellen

Bijlagen

4.B Statenmededelingen

Bijlagen

4.B.1 Statenmededeling Oprichting van de leningenkant van de MKB-plusfaciliteit in samenwerking met Invest-NL

4.B.2 Statenmededeling MIT-Zuid 2020

4.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

4.C.1 Verzoek aan de Procedurevergadering van gedeputeerde Van Gruijthuijsen om een themabijeenkomst over `Startbijeenkomst Economische visie 2030`

4.D Memo's

Bijlagen

4.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van Gruijthuijsen over Periodieke inventarisatie Europese Euro's

4.D.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van Merrienboer over Regiodeal Noordoost Brabant `Nu aan de Slag`

5 Thema Mobiliteit

Bijlagen

5.A Statenvoorstellen

Bijlagen

5.B Statenmededelingen

Bijlagen

5.B.1 Statenmededeling Uitvoering visie `Gedeelde mobiliteit is maatwerk`

5.B.2 Statenmededeling Verkeersveiligheidsplan 2020-2024 en evaluatie van Brabants Verkeersveiligheidsplan 2016-2020

5.B.3 Statenmededeling Verdere concretisering afspraken BO MIRT 21 november 2019

5.B.4 Statenmededeling Voortgang Eindhoven Airport, luchthavenbesluit Seppe en Rijksluchtvaartnota

Bijlagen

  1. Statenmededeling Voortgang Eindhoven Airport, luchthavenbesluit Seppe en Rijksluchtvaartnota 100 KB Ga naar het dossier
  2. Aangepaste bijlage 1 Statenmededeling Voortgang Eindhoven Airport, luchthavenbesluit Seppe en Rijksluchtvaartnota : Uitvoeringsagenda Eindhoven Airport 109 KB Ga naar het dossier
  3. Bijlage 2 Statenmededeling Voortgang Eindhoven Airport, luchthavenbesluit Seppe en Rijksluchtvaartnota : Advies COVM op ontwerpvergunning 121 KB Ga naar het dossier
  4. Bijlage 3 Statenmededeling Voortgang Eindhoven Airport, luchthavenbesluit Seppe en Rijksluchtvaartnota : Medegebruiksvergunning Eindhoven Airport 392 KB Ga naar het dossier
  5. Bijlage 4 Statenmededeling Voortgang Eindhoven Airport, luchthavenbesluit Seppe en Rijksluchtvaartnota : Kamerbrief proces luchtvaartdossiers. 89 KB Ga naar het dossier
  6. Bijlage 1 Statenmededeling Voortgang Eindhoven Airport, luchthavenbesluit Seppe en Rijksluchtvaartnota : Uitvoeringsagenda Eindhoven Airport 106 KB Ga naar het dossier

5.B.5 Statenmededeling Maaslijn : Bestuursovereenkomst 2020

5.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

5.C.1 Verzoek aan de Procedurevergadering van Partij voor de Dieren om een themabijeenkomst over Statenmededeling Brabants Verkeersveiligheidsplan 2020-2024

5.D Memo's

Bijlagen

5.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van der Maat over Wilhelminakanaal en definitief streefpeil

6 Thema Ruimte

Bijlagen

6.A Statenvoorstellen

Bijlagen

6.A.1 Statenvoorstel 10/20 Wijziging Interim omgevingsverordening Noord-Brabant

6.B Statenmededelingen

Bijlagen

6.B.1 Statenmededeling wijziging Interim omgevingsverordening

6.B.2 Statenmededeling Kaartwijzigingen 1 januari 2019 - 5 december 2019

6.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

6.C.1 Verzoek aan Procedurevergadering van de Statenfractie van het CDA om een themabijeenkomst over `Stand van zaken woningbouw in Noord-Brabant` ten behoeve van de Procedurevergadering 3 februari 2020

6.C.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van gedeputeerde Van Merrienboer om een themabijeenkomst over `bespreken van opties voor het wel of niet opnemen van regels over diverse thema's in de Omgevingsverordening` ten behoeve van de Procedurevergadering 3 februari 2020

6.D Memo's

Bijlagen

7 Thema Landbouw

Bijlagen

7.A Statenvoorstellen

Bijlagen

7.B Statenmededelingen

Bijlagen

7.B.1 Statenmededeling Vijfde rapportage POP3 Noord-Brabant

7.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

7.D Memo's

Bijlagen

8 Thema Samenleving

Bijlagen

8.A Statenvoorstellen

Bijlagen

8.B Statenmededelingen

Bijlagen

8.B.1 Statenmededeling Vervolg meerjarenplan Taal en Media 2017-2020

8.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

8.D Memo's

Bijlagen

8.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over voorzetting arrangeursproject symfonische muziekvoorziening in 2020

8.D.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van Merrienboer over afdoen toezegging naar aanleiding van regenboogmotie GroenLinks

8.D.3 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van Gruijthuijsen over Vierde kwartaalrapportage Vuelta 2020

9 Thema Bestuur en Financiën

Bijlagen

9.A Statenvoorstellen

Bijlagen

9.A.1 Statenvoorstel 09/20 Vaststelling Datavisie Provincie Noord-Brabant 2020-2025

9.B Statenmededelingen

Bijlagen

9.B.1 Statenmededeling Begroting 2020 Nazorgfonds gesloten stortplaatsen

9.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

9.C.1 Verzoek aan Procedurevergadering van Gedeputeerden Van der Maat en Van Gruijthuijsen om een themabijeenkomst over `Statenvoorstel Vaststelling Datavisie Provincie Noord-Brabant 2020-2025, Waardengedreven digitaal transformeren` ten behoeve van de Procedurevergadering 3 februari 2020

9.D Memo's

Bijlagen

9.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van Merrienboer over toezegging voortgang internetconsultatie

9.D.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van der Maat over toezegging bij de begroting 2020, d.d. 8 november 2019, inzake Sinterklaasfeest voor al het personeel

10 Overzicht Ingekomen stukken en behandeladviezen

Bijlagen

10.L01 Verzoek aan Provinciale Staten namens 48 deelnemers aan het Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming om een pas op de plaats te maken met omvormingen en met natuurherstelmaatregelen

10.L02 Oproep aan Provinciale Staten van Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt om jonge boeren perspectief te bieden in het veehouderijbeleid in combinatie met de voorgenomen stikstofmaatregelen (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L03 Verzoek aan Provinciale Staten van Nederlandse Melkveehouders Vakbond om aandacht voor het rapport `Uit de gecreëerde stikstofimpasse` van Het Landbouw Collectief ten behoeve van de behandeling Brabantse aanpak stikstof in de vergadering van Provinciale Staten 13 december 2019

10.L04 Ter informatie aan Provinciale Staten van Omgevingsdienst Brabant Noord Kadernota 2021

10.L05 Verzoek aan Provinciale Staten van Reland locatieontwikkeling om overleg over meerwaardecreatie gronden dhr. Robben in de Nieuwe Waranda / Oostkamer 2015 Berkel-Enschot

10.L06 Ter informatie aan Provinciale Staten van BrabantAdvies afschrift van het aangeboden advies `Sector en regio in samenspel` aangeboden aan gedeputeerde Van Gruijthuijsen op 3 december 2019

10.L07 Ter informatie aan Provinciale Staten van Dorpsraad Sint Hubert afschrift van eerder verstuurde brief aan commissie Infrastructuur en Waterstaat over het voorgenomen wetsvoorstel over het invoeren van een vrachtwagenheffing en de gevolgen hiervan voor Sint Hubert en N264 Gennep-Uden

10.L08 Ter informatie aan Provinciale Staten van Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur afschrift van het advies `Naar een duurzame economie : overheidssturing op transities` aangeboden aan de minister van EZK op 28 november 2019

10.L09 Verzoek aan Provinciale Staten van ZLTO om kennis te nemen van reactie op Brabantse Aanpak Stikstof en er bij Gedeputeerde Staten op aan te dringen om met landbouwsector een open gesprek aan te gaan om binnen 3 maanden met een realistisch plan voor stikstofproblematiek en verduurzaming van de landbouw te komen

10.L10 Ter informatie aan Provinciale Staten een circulaire van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over specifieke aandachtspunten Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers voor Commissaris van de Koning, leden van Provinciale Staten, leden van Gedeputeerde Staten en commissieleden per 28 maart 2019

10.L11 Ter informatie aan Provinciale Staten een circulaire van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over geindexeerde bedragen van (onkosten)vergoedingen voor Commissaris van de Koning, leden van Provinciale Staten, leden van Gedeputeerde Staten en commissieleden per 1 januari 2020

10.L12 Ter kennisneming aan Provinciale Staten afschrift van brief BrabantAdvies aan Gedeputeerde Staten over advies `Locatiebeleid Mestbewerking`.

10.L13 Verzoek aan Provinciale Staten van Brabants Burgerplatform namens belanghebbenden om aandacht voor het voorstel om samen een alternatieve bestemming te onderzoeken na een eventuele sanering van het Varkens Innovatie Centrum VIC te Sterksel door Wageningen University & Research WUR

10.L14 Ter informatie aan Provinciale Staten van gemeente Oss afschrift van ingediende zienswijze bij de gemeenten Uden en Landerd over de voorgenomen fusie tussen Landerd en Uden

10.L15 Ter informatie aan Provinciale Staten van Brabants Burgerplatform afschrift van reactie van Wageningen University & Research op open brief met bedenkingen tegen voorgenomen verkoop van Varkensinnovatie Centrum in Sterksel

10.L16 Uitnodiging aan Provinciale Staten van gemeenteraad van Heusden om deel te nemen aan `gesprekstafels` met de agrarische sector, natuurorganisaties en overheidsorganisaties om te komen tot een dialoog in de Brabantse Aanpak Stikstof

10.L17 Verzoek aan Provinciale Staten van Vereniging World Information Service en Energy WISE om aan te sluiten bij appel aan de Belgische politieke partijen om handhaving van de uitvoering van de volledige kernuitstap in 2025 en sluiting van kenreactoren in Doel en Tihange

10.L18 Ter informatie aan Provinciale Staten kennisgeving van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over financieel toezicht 2020 na beoordeling van begroting 2020 en jaarstukken 2018

10.L19 Verzoek aan Provinciale Staten van FNV Streekvervoer om de door de FNV en chauffeurs Openbaar Vervoer in Brabant vastgestelde criteria mee te laten wegen in de Nota van Uitgangspunten voor de aanbesteding van nieuwe concessie Brabant West

10.L20 Oproep aan Provinciale Staten van Stichting Federatie Behoudt De Langstraatspoorbruggen mede namens belanghebbenden om handhaving van de bestaande dijk en de spoorbruggen in de Baardwijkse Overlaat als onderdeel van fietsroute over `De Halve Zolenlijn`

10.L21 Ter informatie aan Provinciale Staten van Zuidelijke Rekenkamer vastgestelde Werkprogramma 2020

10.L22 Ter informatie aan Provinciale Staten van PSP`92 notitie over het wetsvoorstel Versterking Decentrale Rekenkamers Kamerstuk 35 298

10.L23 Ter informatie aan Provinciale Staten van Tweede Kamer der Staten-Generaal behandeling van brief van Provinciale Staten betreffende de `Aangenomen motie door Provinciale Staten van Noord-Brabant met betrekking tot CETA bedreiging voor Brabant d.d. 8 november 2019`

10.L24 Verzoek aan Provinciale Staten van FNV Streekvervoer om aandacht voor het behoud van kwaliteit van het openbaar vervoer per bus in West-Brabant en het tegengaan van het inzetten van buurtbussen met vrijwilligers als vervanging van de gewone bus met chauffeur

10.L25 Afschrift aan Provinciale Staten van brief gemeente Oss aan de gemeenten Sint Anthonis, Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert over Zienswijze herindelingsontwerp gemeenten Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis

10.L26 Verzoek aan Provinciale Staten om onderwerp in de brief aan wethouder N van den Berg van de gemeente Enschede over zwaarwegende redenen om geen warmtenetten te introduceren in Nederland ter discussie te stellen.(BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L27 Verzoek aan Provinciale Staten om aandacht voor een mogelijke illegale situatie in verband met verwerking van dierlijke mest van andere bedrijven, zonder de juiste vergunningen en zonder de juiste controle op de locatie Beeksedijk te Gemert (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L28 Verzoek aan Provinciale Staten van Stichting Federatie Behoudt De Langstraatspoorbruggen mede namens belanghebbenden om aandacht voor handhaving van de bestaande dijk en de spoorbruggen in de Baardwijkse Overlaat als onderdeel van fietsroute over `De Halve Zolenlijn`

10.L29 Ter kennisneming aan Provinciale Staten afschrift van brief Brabantse Milieufederatie aan Gedeputeerde Staten over wijziging interim omgevingsverordening-Brabantse Aanpak Stikstof

10.L30 Verzoek aan Provinciale Staten van Nederlandse Melkveehouders Vakbond om aandacht voor de ingediende zienswijze bij Gedeputeerde Staten over Wijziging interim omgevingsverordening Brabantse Aanpak Stikstof

11 Planningen en Overzichten

Bijlagen

11.A Lange termijnplanning GS

11.B Doorkijk Statendagen komende drie maanden, incl. nog te plannen activiteiten

11.C Stand van zaken moties en toezeggingen

12 Wat verder ter tafel komt

Bijlagen

12.1 Memo aan de Procedurevergadering d.d. 3 februari 2020 van de Griffie over zienswijze op ontwerpbegrotingen omgevingsdiensten.

13 Behandeladviezen Procedurevergadering 3 februari 2020