1 Opening

2 Thema Natuur en Milieu

Bijlagen

2.A Statenvoorstellen

Bijlagen

2.B Statenmededelingen

Bijlagen

2.B.1 Statenmededeling Opdracht aan de drie Brabantse omgevingsdiensten voor de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving in 2020

2.B.2 Statenmededeling Gevolgen van de transitie veehouderij op vergunningverlening, toezicht en handhaving inclusief de daaruit voortvloeiende kosten en bekostiging

2.B.3 Statenmededeling Brabantse Aanpak Stikstof

Bijlagen

  1. Statenmededeling Brabantse Aanpak Stikstof 82 KB Ga naar het dossier
  2. Bijlage 1 Statenmededeling Brabantse Aanpak Stikstof : Brabantse Aanpak Stikstof 1,6 MB Ga naar het dossier
  3. Bijlage 2 Statenmededeling Brabantse Aanpak Stikstof : Ontwikkeling van het stikstofdossier in de tijd 47 KB Ga naar het dossier
  4. Bijlage 3 Statenmededeling Brabantse Aanpak Stikstof : Visualisatie Brabantse Aanpak Stikstof 418 KB Ga naar het dossier
  5. Bijlage 4 Statenmededeling Brabantse Aanpak Stikstof : Beleidsregel Natuurbescherming Noord-Brabant 349 KB Ga naar het dossier
  6. Beantwoording technische vragen Statenfractie SP over Brabantse Aanpak Stikstof 74 KB Ga naar het dossier
  7. Beantwoording technische vragen Statenfractie 50PLUS over Statenmededeling Brabantse Aanpak Stikstof 60 KB Ga naar het dossier
  8. Beantwoording technische vervolgvragen Statenfractie SP over Brabantse Aanpak Stikstof 271 KB Ga naar het dossier

2.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

2.C.1 Verzoek aan de Procedurevergadering van gedeputeerde Grashoff tot het houden van een themabijeenkomst voor een toelichting op VTH opdracht 2020 voor de Omgevingsdiensten ten behoeve van Procedurevergadering 16 december 2019

2.D Memo's

Bijlagen

2.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Grashoff met verklaring van minister Schouten over het bestuurlijk overleg met de provincies over de beleidsregel Natuurbescherming

2.D.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Grashoff over Brief van Minister Schouten aan de Tweede Kamer over nadere afspraken met provincies over beleidsregels

2.D.3 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Grashoff over Gegevens emissie stikstof Brabantse bedrijven

2.D.4 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Grashoff over Stikstofemissie bij rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's)

3 Thema Energie

Bijlagen

3.A Statenvoorstellen

Bijlagen

3.B Statenmededelingen

Bijlagen

3.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

3.D Memo's

Bijlagen

3.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over Uitnodigingen bijwonen bijeenkomsten in de Brabantse RES-regio's

4 Thema Economie en Internationalisering

Bijlagen

4.A Statenvoorstellen

Bijlagen

4.B Statenmededelingen

Bijlagen

4.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

4.D Memo's

Bijlagen

5 Thema Mobiliteit

Bijlagen

5.A Statenvoorstellen

Bijlagen

5.B Statenmededelingen

Bijlagen

5.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

5.D Memo's

Bijlagen

6 Thema Ruimte

Bijlagen

6.A Statenvoorstellen

Bijlagen

6.B Statenmededelingen

Bijlagen

6.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

6.D Memo's

Bijlagen

7 Thema Landbouw

Bijlagen

7.A Statenvoorstellen

Bijlagen

7.B Statenmededelingen

Bijlagen

7.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

7.D Memo's

Bijlagen

8 Thema Samenleving

Bijlagen

8.A Statenvoorstellen

Bijlagen

8.B Statenmededelingen

Bijlagen

8.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

8.D Memo's

Bijlagen

9 Thema Bestuur en Financiën

Bijlagen

9.A Statenvoorstellen

Bijlagen

9.A.1 Statenvoorstel 73/19 Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant

9.B Statenmededelingen

Bijlagen

9.B.1 Statenmededeling Moment van evaluatie Algemene subsidieverordening Noord-Brabant en daarmee samenhangende regelingen

9.B.2 Statenmededeling Evaluatie Beleidskader Interbestuurlijk Toezicht 2016-2019

9.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

9.D Memo's

Bijlagen

10 Overzicht Ingekomen stukken en behandeladviezen

Bijlagen

10.L01 Ter informatie aan Provinciale Staten door afschrift brief Dierenbescherming aan de Ambtelijke en Bestuurlijke Adviescommissie-Vitaal Platteland van het Interprovinciaal Overleg op het MARF-advies Verbinden en Vernieuwen en tussenadvies ganzen.

10.L02 Ter informatie aan Provinciale Staten van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties informatiekaarten rollen van statenleden in de regionale energiestrategieën (RES)

10.L03 Ter informatie aan Provinciale Staten van gemeente Oss presentatie over de laatste ontwikkelingen in de Verkenning in de Duurzame Polder van 20 november 2019

10.L04 Verzoek aan Provinciale Staten van ZLTO om aandacht voor economisch-maatschappelijke effecten van het huidige Brabantse veehouderijbeleid en rekening te houden met het toekomstperspectief van de landbouwsector tijdens de bespreking van de landelijke en provinciale stikstofmaatregelen in de vergadering Provinciale Staten 13 december 2019

10.L05 Verzoek aan Provinciale Staten om kennis te nemen van ondersteuningsverklaring bij brief van ZLTO over economisch-maatschappelijke effecten van huidige Brabantse veehouderijbeleid en rekening te houden met toekomstperspectief van landbouwsector tijdens bespreking stikstofmaatregelen in vergadering Provinciale Staten 13 december 2019 (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L06 Ter informatie aan Provinciale Staten van Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant ODZOB Kadernota 2021

11 Planningen en Overzichten

Bijlagen

11.A Lange termijnplanning GS

Bijlagen

11.B Strategische agenda PS

11.C Nog te plannen activiteiten

Bijlagen

11.D Stand van zaken moties en toezeggingen

Bijlagen

12 Wat verder ter tafel komt

Bijlagen

13 Behandeladviezen Procedurevergadering 16 december 2019